Skip to Content
Your browser is out of date. To use this website, please update your browser or use a different device.
U.S. flag

An official website of the United States government

Booster na iniksyon ng COVID-19 at karagdagang dosis

Kami ay sumusunod sa patnubay ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ukol sa COVID-19 booster shots o iniksyon at karagdagang dosis sa pagbabakuna. Basahin ang pahinang ito para sa pinakabagong impormasyon. 

Ang pagkakaiba ng karagdagang bakuna at ng booster na iniksyon

  • Ang karagdagang dosis ay para sa mga taong hindi naging sapat na malakas ang resistensiya mula sa naunang 2 dosis. Patuloy na magbasa  upang malaman kung kailan kayo makakatanggap ng ikatlong iniksyon.
  • Ang booster shot o iniksyon ay para sa mga taong may mahinang resistensiya sa paglipas ng panahon. Kami ay hindi pa makapagbibigay ng booster shot o iniksyon. Ang komite ng tagapayo ng Food and Drug Administration (FDA) ay nagrerekomendang pahintulutan ang pagbigay ng booster shot o iniksyon sa Pfizer-BioNTech na bakuna para sa mga taong may edad 65 taon at pataas at para sa mga taong may mataas na tsansa o salik na magkaroon ng matinding sakit mula sa COVID-19. Ang komite ay nagrerekomenda na ang mga taong ito ay tumanggap ng booster dose o iniksyon mula sa 6 at mahigit na buwan pagkatapos na makatanggap ng pangalawang bakuna ng Pfizer-BioNTech na dosis. Ang huling patnubay ng CDC ay maaring maasahan sa susunod na lingo at kinakailangan bago pa man makapagbigay ng booster shot o iniksyon sa VA. Bumalik ulit sa pahinang ito para sa pinakabagong impormasyon. 

Sino ang makakatangap ng ikatlong dosis ng bakuna

Ang CDC ay nagrerekomenda ngayon ng ikatlong dosis ng bakuna sa mga ilang pangkat ng tao na may mahinang resistensiya na nakatanggap ng bakunang Pfizer-BioNTech o Moderna laban sa COVID-19.  Ipinapakita ng datos na ang mga pangkat na ito ay mas mataas ang  tsansa o salik sa malubha at pangmatagalang karamdamang sanhi ng COVID-19. Maaaring makakabuti sa kanila ang ikatlong dosis upang siguraduhing sapat ang kanilang proteksyon laban sa COVID-19.

Paalala: Sa ngayon, iniaalok namin ang karagdagang bakuna sa mga taong may mahinang resistensiya lamang. 

Maaari kayong makatanggap ng ikatlong dosis ng bakunang Pfizer-BioNTech o Moderna kung naaangkop sa inyo ang alin man sa mga sumusunod:

  • Ikaw ay kasalukuyang sumasailalim sa gamutang pangkanser para sa tumor o kanser sa dugo
  • Ikaw ay may HIV at malala (ibig sabihin na mababa ang bilang ng CD4 na selyula) o kung may HIV ka at hindi ka sumasailalim sa gamutan sa ngayon
  • Ikaw ay nagpatransplant ng organ at umiinom ng gamot na nakapagpapababa ng resistensiya
  • Kung ikaw ay nagpatransplant ng stem cell sa loob ng nakalipas na dalawang taon o kaya ay umiinom ng gamot matapos ang pagtransplant upang pababain ang inyong resistensiya
  • Sinabihan kayo ng isang nangangalaga ng kalusugan na kayo ay may katamtaman hanggang malalang sakit na may kinalaman sa panlaban ng katawan (tulad ng DiGeorge o Wiskott-Aldrich na sindroma)
  • Ikaw ay kasalukuyang umiinom ng mataas na dosis ng corticosteroid o iba pang mga gamot na nakapagpapababa ng resistensiya

Kung ang inyong kondisyon o gamot ay wala sa listahang ito at sa tingin ninyo na ang inyong resistensiya ay katamtaman o labis na mahina, makipag-ugnayan sa nangangalaga ng inyong kalusugan. Masasabi nila sa inyo kung mabibigyan ka ng ikatlong dosis ng bakuna sa ngayon.

Kung bakunang Janssen (J&J) laban sa COVID-19 ang natanggap mo, hindi minumungkahi ng CDC ng isa pang dosis sa ngayon.

Ano ang kailangan mong malaman bago tumanggap ng ikatlong dosis ng bakuna

Kailangang pare-pareho ang bakuna para sa 3 dosis. Kailangan magpabakuna ka ng ikatlong dosis  makalipas ang 28 araw mula sa  ikalawang dosis. Hindi naman kailangang pumunta sa parehong pasilidad kung saan ka nagpabakuna ng naunang 2 dosis.

Hindi lahat ng pasilidad ay may parehong Pfizer-BioNTech at Moderna sa ngayon. Maaari rin na mag-alok ng iba’t-ibang bakuna ang mga pasilidad sa iba’t-ibang panahon. Kumpirmahin muna na may bakunang kailangan mo ang pasilidad bago gumawa ng takda para sa ikatlong dosis. At, dalhin ang inyong tala ng bakuna kapag magpapabakuna upang maitala namin ang iyong ikatlong dosis.

Paano matatanggap ang ikatlong dosis ng bakuna sa VA kung ikaw ay karapat-dapat

Kung ikaw ay isang Beteranong tumatanggap ng pangangalaga ng kalusugan sa pamamagitan ng VA

Kung ikaw ay karapat-dapat para sa ikatlong dosis ng bakuna ayon sa impormasyon ng tala ng kalusugan ng VA, makikipag-ugnayan kami sa inyo kapag may bakuna na kami. Maaaring hindi ito kaagad-agad at maaring kailangan ng sapat na panahon.

Kung hindi kami makipag-ugnayan sa iyo, maaari kang tumawag o magpadala ng garantisadong ligtas na mensahe sa iyong pangkat na nangangalaga ng kalusugan sa VA. Masasabi nila sa inyo kung mabibigyan ka ng ikatlong dosis sa ngayon at matutulungan ka rin na maitakda ito.

Hanapin ang inyong lokal na pangkalusugang pasilidad ng VA (sa English)

Magpadala ng garantisadong ligtas na mensahe sa iyong pangkat na nangangalaga ng kalusugan sa VA (sa English)

Kung hindi ka tumatanggap ng pangangalaga ng kalusugan sa pamamagitan ng VA ngunit nabigyan ka na ng 2 dosis sa VA

Kung ikaw ay karapat-dapat para sa ikatlong dosis ng bakuna, maaari kang mabigyan ng ikatlong  dosis sa VA. Magtungo sa website ng iyong lokal na pasilidad ng VA o kaya ay tumawag para malaman.

Hanapin ang iyong lokal na pasilidad ng VA (sa English)

Maaari ka rin makipag-ugnayan sa inyong pangunahing nangangalaga ng kalusugan o kaya sa lokasyon na nagbibigay ng bakuna laban sa COVID-19 sa iyong komunidad.

Hanapin ang malapit na pagbabakuna laban sa COVID-19 sa vaccines.gov (sa English)

Mas alamin ang tungkol sa karagdagang dosis ng bakuna laban sa COVID-19 sa website ng CDC (sa English)

Last updated: