Skip to Content
Your browser is out of date. To use this website, please update your browser or use a different device.
U.S. flag

An official website of the United States government

VA Tagalog wika mapagkukunan at tulong

Kumuha ng libreng tagapagsalin at impormasyon upang matulungan kayong maintidihan ang inyong pangangalaga sa kalusugan, mga benepisyo at mga serbisyo ng VA.

Paano makakakuha ng libreng tulong sa wika galing sa VA

Kumuha ng libreng tagapagsalin sa telepono

Tumawag sa aming pangunahing linyang impormasyong MyVA411 sa 800-698-2411. Piliin ang 0 para makonekta sa kinatawan ng sentrong tawagan. Sabihin sa kinatawan na nais ninyo na may kasamang tagapagsalin sa Tagalog sa linya. Kami ay narito 24 oras sa isang araw at 7 araw sa isang linggo.

Kumuha ng libreng tulong sa wika sa medikal senter ng VA

Kung kailangan mo o ng miyembro ng iyong pamilya ang tulong sa wika, sabihin lamang sa isang kawani ng VA na nais mo ang isang interpreter.

Maaari mo ring tanungin ang iyong koponan sa pangangalagang pangkalusugan ng VA na ikonekta ka sa isang tagapagtaguyod ng pasyente ng VA. Ang mga tagatangkilik ng pasyente ay mga bihasang propesyonal sa bawat medikal senter ng VA. Sila ang nagtataguyod ng mga karapatan ng mga Beterano at ng kanilang mga pamilya na tumatanggap ng pangangalaga sa VA. Makakatulong magmungkahi ang inyong tagatangkilik ng pasyente para mabigyan ng mga serbisyo tulad ng mga:

 • Tagapagsalin
 • Mga dokumentong naisalin upang makatulong sa inyong maintindihan ang mga benepisyo at serbisyo ng VA
 • Serbisyong paggamit ng senyales ng kamay sa pakikipag-usap

Kung hindi kayo nagsasalita ng Ingles, maaari kayong gumawa ng kopya ng tarheta sa pagkakakilanlan ng wikang ito. I-tsek ang kahon sa tabi ng inyong wika. Pagkatapos, dalhin ang tarheta sa pinakamalapit na pangkalusugang pasilidad ng VA at ibigay sa tauhan.

I-download ang tarheta sa pagkakakilanlan ng wika (PDF)

Hanapin ang pinakamalapit na pangkalusugang pasilidad ng VA (sa English)


Mga aplikasyon para sa benepisyo ng VA at dulugang magagamit sa Tagalog

Makikita ninyo dito ang mga link sa mga aplikasyon para sa benepisyo ng VA at dulugan na aming iniaalok sa Tagalog sa ngayon. Hindi nasasakop ng dulugang ito ang lahat ng benepisyo at serbisyo ng VA.


Paano makakukuha ng tulong para sa mga alalahanin sa pangkalusugang pasilidad ng VA

Nais naming siguraduhing natatanggap ninyo ang pinakamabuting pangangalaga sa VA. Mayroon kayong karapatang ibahagi sa amin ang inyong mga alalahanin, mga pangangailangang hindi natugunan o mga hinaing kahit anong oras. Hindi kailanman makakaapekto ang inyong mga alalahanin at hinaing sa inyong kapasidad na makatanggap ng pangangalaga o kung paano namin kayo tratuhin.

Kung hindi kayo sumasangayon sa inyong tagapabigay-kalinga ng VA o kung kayo ay may mga alalahanin tungkol sa inyong pangangalaga, naririto kami upang tumulong:

 • Una, pumunta sa inyong pangkat ng pangangalaga ng kalusugan ng VA.
 • Kung mayroon pa kayong mga alalahanin, hilinging ikonekta sa nangangasiwa sa inyong tagapabigay-kalinga o sa hepe ng serbisyo ng inyong medikal senter ng VA.
 • Kung kailangan pa ninyo ng tulong, makipag-ugnayan sa inyong tagatangkilik ng pasyente ng medikal senter.

Narito ang magagawa ng tagatangkilik ng pasyente para sa inyo:

 • Ibahagi ang impormasyon tungkol sa proseso ng hinaing sa Tagalog
 • Sagutin ang inyong mga katanungan at pakinggan ang inyong mga alalahanin
 • Dalhin ang inyong alalahanin sa aming tauhang makalulutas nito
 • Ipaliwanag ang iyong pananaw sa buong proseso ng paglutas ng reklamo
 • Siguruhing matatanggap ninyo ang lahat ng mga benepisyong karapat-dapat sa inyo ayon sa batas

Kung hindi ka nasiyahan sa resolusyon sa iyong pag-aalala, maaari kang makipag-ugnay sa iyong tagapagtaguyod ng pasyente. Maaari nilang sabihin sa iyo kung mayroong anumang mga kahalili na dapat isaalang-alang.

Hanapin ang pinakamalapit na medikal senter ng VA (sa English)

Basahin pa ang tungkol sa inyong mga karapatan at responsibilidad:

Mga karapatan at responsibilidad ng mga pasyente ng VA at ng mga naninirahan sa sentro ng pamumuhay komunidad ng VA (sa English)

Mga karapatan at responsibilidad ng mga miyembro ng pamilya ng pasyente ng VA at ng mga naninirahan sa sentro ng pamumuhay komunidad ng VA  (sa English)


Ang inyong karapatang sibil at kung paano maghain ng reklamo sa diskriminasyon

Ayon sa batas, may karapatan kayo sa mga benepisyo, serbisyo at programa ng VA na walang diskriminasyon ayon sa mga sumusunod:

 • Lahi, kulay, bansang pinanggalingan (kabilang dito ang nakakaintindi ng English o limitado ang kakayahan sa English)
 • Etnisidad
 • Edad
 • Kasarian (kabilang ang oryentasyong sekswal o pagkakakilanlan ng kasarian)
 • Mga kapansanan

Halimbawa, hindi maaaring tumanggi ang programa ng VA para sa inyong mga serbisyo o benepisyo dahil lamang sa isa sa mga nasabing dahilan. Ang aming tauhan ay dapat gawin ang lahat upang makapabigay sa inyo ng mga libreng tulong o serbisyo upang makausap ng mabuti. Kabilang dito ang mga dokumentong malaki ang pagkakasulat o ang serbisyong pagbibigay ng tagapagsalin.

Ito ang inyong mga karapatan sa kahit anong programa ng VA at sa kahit anong programang tumatanggap ng pondo ng VA.

Paano magsampa ng reklamo para sa diskriminasyon

Kung sa tingin mo ay dumanas ka ng diskriminsayon sa VA o sa programang pinopondohan ng VA, maaari kang magsampa ng reklamo sa aming programa para sa mga panlabas na reklamo.

Ano ang kailangang malaman bago magsampa ng reklamo:

 • Ang programang ito ay para sa mga Beterano, mga tagapag-alaga, mga miyembro ng pamilya at iba pang gumagamit ng benepisyo at serbisyo ng VA. Pwede kayong magsampa para sa sarili, kapamilya o kaibigan. Kung kayo ang tagapag-alaga o katiwala ng Beterano, maaari kayong magsampa ng reklamo para sa kanila.
 • Kailangan ninyong magsampa sa loob ng 180 na araw na sa tingin ninyo nangyari ang diskriminasyon. Kung hindi kayo magsasampa sa loob ng 180 na araw, maaari ninyong ipaliwanag kung bakit naghintay kayo bago magsampa ng reklamo.
 • Hindi ninyo kailangan ng abogado para magsampa ng reklamo. Ngunit, maaari kayong kumuha ng legal na representasyon kung nais ninyo.

Para sa tulong, tawagan kami sa 888-566-3982. Tapos, piliin ang opsyon 4.
Tandaan: Kung kayo ay empleyado ng VA, kailangan ninyo ng ibang programa para magsampa ng reklamo.  Alamin ang tungkol sa patas na karapatan ng mga manggagawa ng VA (sa English)

 • Para magsampa ng reklamo, ipadala sa amin ang 1 sa 2 bagay na ito:

  • Pirmadong reklamo sa diskriminasyong kaparatang sibil (VA Form 10-0831), o
  • Pirmadong sulat na nagdedetalye ng inyong reklamo

  I-download ang VA Form 10-0831 (PDF, sa English)

  Ilagay ang maraming detalye hanggat maaari sa papel or sa sulat. Siguraduhing ilagay ang mga detalyeng ito:

  • Ang inyong pangalan, tirahan at numero ng telepono. Kung ang reklamo ay para sa iba, isama ang pareho ninyong impormasyon. Ilagay rin kung kaano-ano ninyo siya.
  • Ang lokasyon ng VA kung saan sa paniniwala ninyo naganap ang diskriminasyon. Ilagay ang pangalan ng lokasyon, direksyon at numero ng telepono.
  • Paano, bakit at kailan sa tingin ninyo na kayo ay nadiskrimina. Ilahad nang maiigi hanggat maaari kabilang ang pangalan ng kahit sinong kasama sa isyu.
  • Ibang taong maaaring kontakin upang mas maintindihan ang inyong reklamo. Ilagay ang kanilang buong pangalan at impormasyon para sila makontak.

  Ipadala ang pirmadong VA Form 10-0831 o ang pirmadong sulat sa: 

  Office of Resolution Management Diversity & Inclusion (ORMDI)
  External Complaints Program
  Attention: Sterling Akins, External Complaints Program Manager
  1575 I Street, NW, 10th Floor
  Washington, DC

 • Una, ang aming tauhan ng programa para sa panlabas na reklamo ay pag-aaralan ang inyong reklamo. Sisiguraduhin nilang mayroon silang impormasyong kakailanganin para makapagpatuloy. Sisiguraduhin rin nila, na kami, dito sa VA ay may legal na awtorisasyong mag-ibestiga ng inyong reklamo.

  Pagkatapos, ipapadala nila ang inyong reklamo sa kasamang nangangasiwa:

  • The Veterans Health Administration o
  • The Veterans Benefits Administration o
  • The National Cemetery Administration

  Pag-aaralan ng nangangasiwa ang inyong reklamo at magtatalaga ng imbestigador. Mangangalap ng mas maraming impormasyon ang imbestigador ng 1 o mahigit sa mga paraang ito:

  • Maaaring kapanamayin kayo.
  • Maaaring kapanamayin nila ang mga taong nakasaksi sa pangyayari.
  • Maaaring mangalap ng mga dokumento na may kinalaman sa pangyayari.
  • Maaaring bisitahin ang lokasyon kung saan sa tingin ninyo naranasan ang diskriminasyon.

  Ibabahagi ng imbestigador ang impormasyong malalaman nila. Makikipagtulungan sila sa inyo at sa iba pang taong kasali para lutasin ang reklamo. 

Last updated: