Skip to Content
Your browser is out of date. To use this website, please update your browser or use a different device.
U.S. flag

An official website of the United States government

Mga bakuna sa COVID-19 sa VA

Kami ay masusing nakikipagtulungan sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC) at sa iba pang mga kasama ng pederal para sa mabilis at ligtas na pagbibigay ng bakuna para sa COVID-19 sa aming makakaya. Alam naming marami kayong mga tanong, at mabilis na nagbabago ang impormasyon. Mangyaring bumalik nang madalas para sa mga update. Patuloy naming ia-update ang pahinang ito dahil may bagong impormasyon kaming maihahatid.

Pinakabagong kaalaman tungkol sa Janssen (Johnson & Johnson) COVID-19 na bakuna

Sinusunod namin ang patnubay ng mga Sentro ng Pagpigil at Pag-iwas sa Sakit (CDC) at ng Pangasiwaan ng Pagkain at Gamot ng Estados Unidos (FDA) na ihinto ang pagbibigay ng Janssen na bakuna sa ngayon. Ang paghinto ay dahil sa pag-aalala ng maaaring bihirang epekto nito. Ang inyong kaligtasan ang aming pangunahing priyoridad.

Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa CDC website. Basahin ang pahayag ng CDC at FDA hinggil sa Janssen COVID-19 na bakuna (sa English)

Kung nakatakda na ang inyong pagpapabakuna, makikipagtulungan ang pangkalusugang pasilidad ng VA sa inyo para malaman kung ano ang susunod na gagawin.

Pagtatatuwa: Madalas naming ina-update ang website na ito. Ang ilan sa nilalaman ay maaaring nasa English lang hanggang sa maisaling-wika namin ang lahat ng bagong nilalaman.

Sino na ang pwedeng magpabakuna para sa COVID-19 sa VA

Kami ay patuloy na nag-aalok ng mga bakuna para sa Covid-19 nang mabilis at ligtas sa aming makakaya. Sinusunod namin ang yugtu-yugtong plano ayon sa VA at sa pamantayan ng panganib sa CDC ng COVID-19 (sa English). Ang aming layunin ay palaging gawin ang pinakamakabubuti sa karamihan ng mga tao.

Maraming pasilidad ng VA at mga klinika ang nag-aalok na ng mga bakuna para sa Covid-19 sa dalawang pangkat na ito:

Ang mga pangkat na ito ay nararapat na rin para sa bakuna para sa Covid-19 sa VA kung mas makakapag-alok ng bakuna ang kanilang mga lokal na pangkalusugang pasilidad:

 • Lahat ng mga Beterano
 • Mga asawa o nabubuhay na asawa ng mga Beterano
 • Mga tagapag-alaga ng mga Beterano. Upang maging nararapat sa bakuna para sa Covid-19, itinuturing namin ang tagapag-alaga bilang miyembro ng pamilya o kaibigan na nag-aalaga sa isang Beterano. Maaaring tulungan ng mga tagapag-alaga ang isang Beterano sa mga personal na pangangailangan tulad ng pagkain, paliligo at pagbibihis. Maaari rin silang tumulong sa Beterano sa mga gawain tulad ng pamimili o sa transportasyon. 
 • Mga tumatanggap ng benepisyo ng Civilian Health and Medical Program of Veterans Affairs (CHAMPVA)
 • Ang lahat ng mga Beterano ay karapat-dapat na para sa bakuna sa Covid-19 sa VA.

  Kasama dito ang kahit sinong naglingkod sa militar ng Estados Unidos, kasama ang U.S. National Guard, Reserves o Coast Guard.

  Kabilang din dito ang kahit sinong naglingkod sa kahit anong mga tungkulin:

  • Komisyonadong opisyal ng Regular o Reserve Corp ng Pampublikong Serbisyo para sa Kalusugan, o
  • Komisyonadong opisyal ng National Oceanic and Atmospheric Administration (o Coast and Geodetic Survey), o
  • Kadete sa U.S. Military, Air Force o Coast Guard Academy, o
  • Kadete sa hukbong-dagat sa United States Naval Academy

Narito ang kailangan mong malaman:

 • Sa ngayon, limitado pa ang bilang ng mga bakuna sa ibang pasilidad. Nagsusumikap kaming mapabilis ang pagsisimulang pag-aalok ng bakuna sa ibang pangkat. Maaaring may pagkakaiba ang bawat pasilidad. Maaaring makapag-alok ng bakuna ang ibang pasilidad sa mga pangkat na ito ngayon, subalit ang iba naman ay hindi pa.
 • Ang pinakamahusay na paraan para malaman ay ang pagpapatala para ipaalam sa amin kung nais mong mabakuhan para sa Covid-19 sa VA (sa English). Makikipag-ugnayan ang iyong lokal sa pasilidad ng VA kung mayroon na silang bakuna para sa iyo.
 • Ang inyong kaligtasan ay ang aming prayoridad. Huwag kayong pupunta sa pangkalusugang pasildad ng VA para humiling ng bakuna sa Covid-19 maliban na lang kung nakatakda na ito o kayo ay nakatanggap ng paanyaya para sa bakuna sa klinika.
 • Ang inyong pinagtatrabahuan, opisina ng tagapagbigay-alaga sa kalusugan o lokal na mga pampublikong opisyal ng kalusugan ay maaaring mag-alok sa inyo ng bakuna para sa Covid-19. Hinihimok naming samantalahin ninyo ang unang pagkakataon na mabakunahan kayo sa pinakamainam na lokasyon para sa inyo.

Paano kami makikipag-ugnayan sa inyo kung mayroon kaming bakuna sa COVID-19 para sa inyo

Nasa iba't ibang yugto ng aming plano ang iba't ibang pasilidad-pangkalusugan ng VA. Makikipag-ugnayan sa inyo ang inyong lokal na pasilidad kapag kwalipikado na para sa pagbabakuna ang inyong pangkat ng panganib. Magiging kwalipikado para sa pagbabakuna ang mga nakatalagang tagapag-alaga kapag naging kwalipikado ang Beteranong inaalagahan nila. 

Maaari kayong imbitahan ng inyong pasilidad sa isang kaganapan ng maramihang pagbabakuna (gaya ng drive-thru na klinika). O maaari nila kayong sabihan na magpaiskedyul ng appointment sa pagpapabakuna. Maaari kayong makatanggap ng imbitasyon sa pamamagitan ng telepono, email, o text message:

 • Ang mga text message ay palaging magmumula sa 53079.
 • Ang mga email ay palaging magmumula sa isang va.gov na email address. 

Para madagdagan ang nalalaman tungkol sa kasalukuyang plano ng inyong pasilidad, pumunta sa website ng pasilidad. Kapag nasa site na kayo, pumunta sa Health care services, at pagkatapos sa COVID-19 sa menu.

Hanapin ang inyong pinakamalapit na pasilidad-pangkalusugan ng VA na nag-aalok ng mga bakuna sa COVID-19 (sa English)

Magbasa pa tungkol sa aming yugto-yugtong plano

Paano makakakuha ng karagdagang impormasyon

Kung mayroon kayong mga tanong, ganito ninyo makukuha ang impormasyong kailangan ninyo:

Paraan ng paglikha namin sa yugto-yugtong plano sa bakuna sa COVID-19

Binatay namin ang aming yugto-yugtong plano sa bakuna sa COVID-19 sa mga pamantayang ito na mula sa mga patnubay ng CDC:

 • Panganib na mahawahan ng virus
 • Panganib ng malubhang sakit at kamatayan dahil sa COVID-19
 • Panganib ng pagkakalat ng virus sa iba
 • Panganib na mapinsala ang lipunan kung ang mahahalagang manggagawa, kabilang na ang mga empleyado ng health care ay hindi na makapagtrabaho

Sinusunod namin ang mga patnubay ng CDC upang matukoy kung sino ang nanganganib na magkaroon ng malubhang sakit, o mamatay dahil sa COVID-19. Kasama sa mga salik na maaaring makaimpluwensya sa panganib na magkaroon ng malubhang sakit ang mga sumusunod:

 • Edad. Nadaragdagan ang panganib ng pagkakaroon ng malubhang sakit o na mamatay dahil sa COVID, habang tumatanda.
 • Mga umiiral na problema sa kalusugan. Ang ilang taong may mga partikular na problema sa kalusugan (gaya ng dyabetis, sakit sa puso, o labis na katabaan) ay mas nanganganib na magkaroon ng malubhang sakit o mamatay dahil sa COVID-19.
 • Iba pang salik na nagpapataas sa panganib ng isang tao na magkaroon ng malubhang sakit o na mamatay dahil sa COVID-19, gaya ng paninirahan sa isang nursing home o iba pang pasilidad kung saan marami ang naninirahan.

Pumunta sa website ng CDC para madagdagan ang nalalaman tungkol sa mga taong mas nanganganib (sa English)

Dagdagan ang kaalaman tungkol sa bawat yugto ng aming plano

Nag-aalok ang aming mga pasilidad ng mga bakuna sa COVID-19 sa mga kwalipikadong Beterano sa bawat yugto na magsisimula sa yugto 1a. Magsisimula kaming mag-alok ng mga bakuna sa mga Beterano sa susunod na yugto, matapos maging maayos ang progreso mula sa mas maaagang yugto. Makakatulong ito sa mga pasilidad upang makagawa ng mas maraming kabutihan para sa karamihan habang ginagamit ang lahat ng dosis ng bakuna.

Patuloy na inaayon ng mga pasilidad ang kanilang mga lokal na plano batay sa mga salik na ito: 

 • Dami ng bakunang mayroon sa pasilidad
 • Ang mga pangangailangan ng lokal na pasilidad at ng komunidad
 • Ang bilang ng mga Beterano sa bawat pangkat ng panganib na gusto ng bakuna
 • Ang mahihigpit na kahingian sa kung paano dapat iimbak at pamahalaan ng pasilidad ang ilang bakuna
 • Kasama sa yugto 1a ang mga kwalipikadong Beterano na ito na tumatanggap na ng pangangalaga sa VA:

  • Mga Beteranong naninirahan sa mga sentro ng pamumuhay ng komunidad (community living center) ng VA at sa mga yunit ng gulugod (spinal cord unit)
  • Mga Beteranong naninirahan sa lugar ng may pangmatagalang pangangalaga o ( sa sama-samang paninirahan) at walang paraan para makakuha ng bakuna sa COVID-19 sa mga lugar na iyon
  • Mga Beteranong nagtatrabaho sa mga sementeryo
  • Mga Beteranong nagtatrabaho bilang mga empleyado ng pangangalaga sa kalusugan

  Paalala: Ang mga lugar para sa pangmatagalang pangangalaga ay kung saan nakakatanggap ng pangangalaga, pagsubaybay, o tulong ang mga taong hindi makapaninirahan nang independiyente, at may matagalang problema sa kalusugan. Ang sama-samang paninirahan (congregate settings) ay mga lugar kung saan ang mga tao ay naninirahan sa saradong dako kung saan may nakakahalubilo silang ibang tao. Sa mga ganitong mga lugar, hindi mapapanatili ng mga tao ang 6 na talampakang distansya para masunod ang mga pisikal na patnubay.

 • Kasama sa yugto 1b itong mga kwalipikadong Beteranong tumatanggap na ng pangangalaga sa VA:

  • Mga Beteranong hindi bababa sa 75 taong gulang 
  • Mga Beterano na essential frontline workers (napakahahalagang manggawa sa frontline)
  • Mga Beteranong palaboy 
  • Mga Beteranong sumasailalim sa hemodialysis 
  • Mga Beteranong nagkaroon ng mahalagang organ transplant o itinuturing na sasailalim sa transplant
  • Mga Beteranong may mga spinal cord injury at disorder (pinsala at problema sa gulugod) 
  • Mga Beteranong tumatanggap ng chemotherapy sa isang klinikal o ospital

  Paalala: Ang essential frontline workers ay mga taong nagtatrabaho sa isang industriya na napakahalaga sa ekonomiya at lipunan ng ating bansa. Malaki ang panganib ng frontline essential workers na magkaroon ng COVID-19 dahil iniaatas ng kanilang trabaho ang maging malapit sa ibang tao. Kasama sa pangkat na ito ang mga taong gaya ng mga guro, pulis, at mga taong nagtatrabaho sa grocery o mga planta ng pagkain.

  Pumunta sa website ng CDC para mabasa ang buong listahan ng essential frontline workers (sa English)

 • Kasama sa yugto 1c itong mga kwalipikadong Beteranong tumatanggap na ng pangangalaga sa VA:

  • Mga Beteranong edad 65 hanggang 74
  • Mga Beteranong mas bata sa 65 at may ilang medikal na kondisyon na natukoy ng CDC na nanganganib nang husto na magkaroon ng malubhang sakit na mula sa COVID-19 
  • Mga Beteranong itinuturing ng CDC na essential workers na hindi kasama sa Yugto 1b

  Pumunta sa website ng CDC para magbasa ang tungkol sa mga problema sa kalusugan na nakakadagdag ng panganib na mula sa COVID-19 (sa English)

  Pumunta sa website ng CDC para mabasa ang buong listahan ng essential workers (sa English)

Kapag nalampasan na ng mga pasilidad ang Phase 1c, mag-aalok sila sa kung sino man ang nais, ng libreng bakuna para sa Covid-19, sa lahat ng Beteranong nakatala sa pangangalaga ng kalusugan sa VA o nakatalang tagapag-alaga sa PCAFC. Pagkatapos, mag-aalok sila ng bakuna sa iba pang mga Beterano, mga tagapag-alaga, mga asawa at mga tumatanggap ng CHAMPVA. 


Mga pangunahing impormasyon tungkol sa pagpapabakuna sa VA

Habang padagdag nang padagdag ang supply ng mga bakuna, makikipagtulungan kami sa aming mga pangkat sa pangangalaga upang ipaalam sa inyo ang inyong mga opsyon. Nasa sa inyo kung gusto ninyong magpabakuna o hindi. Hindi maaapektuhan sa anumang paraan ng inyong pasya ang inyong health care sa VA, o ang anuman sa inyong mga benepisyong natatanggap mula sa VA.

Saan kami mag-aalok ng mga bakuna

Nagbibigay ang mga pasilidad-pangkalusugan ng VA ng mga bakuna sa COVID-19 sa mga kwalipikadong Beteranong tumatanggap na ng pangangalaga sa VA. Binabatay namin ang kwalipikasyon sa VA at sa pamanatayan sa panganib ng CDC (sa English).

Ang mga lokasyon ng agarang pangangalaga at parmasya sa ating network sa pangangalaga ng komunidad ng mga bakuna sa COVID-19 sa mga kwalipikadong Beterano. Sinusunod ng mga lokasyong ito ang kanilang mga panlokal, pang-estado o pangteritoryong plano sa bakuna. Hindi inuuna ang mga kwalipikadong Beterano kaysa sa ibang gustong magpabakuna sa mga lokasyong ito.

Kung magpupunta kayo sa isang lokasyon ng pangangalaga ng komunidad para magpabakuna para sa COVID-19, i-download ang aming pharmacy information card (PDF) (sa English). Ipakita ang card sa provider bago kayo magpabakuna.

Dagdagan ang nalalaman tungkol sa kung paano makakapagpabakuna para sa COVID-19 mula sa isang provider sa komunidad (sa English)

Kwalipikasyon

Kapag mas dumami na ang mga bakuna, balak naming magbigay ng libreng bakuna sa COVID-19 sa lahat ng Beteranong tumatanggap ng pangangalagang pangkalusugan sa VA na may gusto nito. Makikipag-ugnayan sa inyo ang inyong lokal na pasilidad-pangkalusugan ng VA kapag may bakuna na para sa inyo.

Makikipag-ugnayan sa inyo ang inyong team kapag may bakuna na para sa inyo. Kapag nagpasya kayong magpabakuna, tutulungan kayo ng inyong team na iskedyul ang inyong mga appointment.  

Kung hindi kayo tumatanggap ng pangangalaga sa pamamagitan ng VA sa kasalukuyan, alamin kung kayo ay kwalipikado at kung paano mag-apply ngayon (sa English).

Paalala: Kailangan ninyong maghintay nang hindi bababa sa 14 na araw sa pagitan ng pagpapabakuna para sa COVID-19 at iba pang bakuna.

Kaligtasan ng bakuna

Tinitiyak ng sistema ng kaligtasan ng bakuna ng U.S. na ang lahat ng bakuna ay talagang ligtas hangga't maaari. Nangungunang priyoridad ang kaligtasan habang nagsisikap ang mga pederal na katuwang para magkaroon pa ng mga bakuna sa COVID-19.

Bago bigyan ng awtorisasyon ng U.S. Food and Drug Administration (FDA) ang paggamit ng isang bakuna, maingat nilang sinusuri ang umiiral na datos sa kaligtasan at mga resulta ng klinikal na pagsubok para sa bakunang iyon. Para madagdagan ang kaalaman tungkol sa kaligtasan ng 3 awtorisadong bakuna sa COVID-19, basahin ang mga listahan ng impormasyon ng FDA sa English at sa ibang mga wika.

Mga listahan ng impormasyon ng bakuna sa COVID-19 na gawa ng Pfizer-BioNTech:

Mga listahan ng impormasyon ng bakuna sa COVID-19 na gawa ng Moderna:

Mga listahan ng impormasyon ng bakuna sa COVID-19 na gawa ng Janssen:

Susubaybayan namin nang mabuti ang lahat ng magpapabakuna para sa COVID-19 pagdating sa mga reaksyon, side effect, o di-kanais-nais na kaganapan. Ang di-kanais-nais na kaganapan ay isang pinsala o kapahamakang mangyayari sa isang tao pagkatapos niyang mabakunahan, na maaaring dulot o hindi ng bakuna.

Iuulat namin ang impormasyong ito sa aming sistema ng pagmo-monitor at pagsubaybay sa bakuna. Ito rin ang sistemang ginagamit namin upang subaybayan ang mga reaksyon sa lahat ng bakuna, pati na rin ang para sa flu (trangkaso) at shingles (kulebra).

Para makakuha pa ng impormasyong tungkol sa kaligtasan sa bakuna sa COVID-19 sa iba't ibang wika, pumunta sa website ng CDC:

Pribasiya

Ibabahagi namin ang parehong impormasyong ibinabahagi namin para sa ibang mga bakuna sa CDC. Kasama dito ang mga sumusunod na impormasyon:

 • Demograpikong impormasyon (gaya ng edad, kasarian, lahi, at etnisidad) na makakatulong sa CDC na maunawaan kung aling pangkat ng mga tao ang nakakatanggap ng bakuna
 • Mga di-kanais-nais na reaksyon sa bakuna

Hindi namin ibabahagi ang mga pangalan o tirahan


Mga tanong na maaaring mayroon ka tungkol sa mga bakuna sa COVID-19

Pagsasaliksik sa bakuna at awtorisasyon ng FDA

 • Walang lunas para sa COVID-19 sa ngayon. May mga paggagamot para sa COVID-19 ngunit ang panganib ng malubhang sakit at kamatayan ay mataas pa rin sa ilang pangkat ng mga tao.

  Kasalukuyang inaprubahan ng FDA ang remdesivir bilang ang unang gamot na panggamot ng COVID-19. Naipakita ng mga klinikal na pag-aaral na maaaring mabawasan ng remdesivir ang panganib ng kamatayan, at napapaikli nito ang tagal ng sakit sa ilang taong may COVID-19.

 • Nagbigay ang FDA ng awtorisasyon sa 3 bakuna sa COVID-19 para sa pampublikong paggamit. Ang lahat ng bakunang ito ay napatunayang epektibo sa pagpigil ng malubhang sakit, pamamalagi sa ospital, at kamatayang dahil sa sakit na COVID-19.

  Bakuna sa COVID-19 na gawa ng Pfizer-BioNTech

  Ang bakuna sa COVID-19 na gawa ng Pfizer-BioNTech ay awtorisado para sa mga taong hindi bababa sa 16 taong gulang. Ang bakunang ito ay nangangailangan ng 2 dosis, na ibibigay nang 21 ang pagitan.

  Basahin ang mga listahan ng impormasyon ng bakuna para madagdagan ang nalalaman:

  Bakuna sa COVID-19 na gawa ng Moderna

  Ang bakuna sa COVID-19 na gawa ng Moderna ay awtorisado para sa mga taong hindi bababa sa 18 taong gulang. Ang bakunang ito ay nangangailangan ng 2 dosis, na ibibigay nang 28 ang pagitan.

  Basahin ang mga listahan ng impormasyon ng bakuna para madagdagan ang nalalaman:

  Bakuna sa COVID-19 na gawa ng Janssen

  Ang bakuna sa COVID-19 na gawa ng Janssen ay awtorisado para sa mga taong hindi bababa sa 18 taong gulang. Ang bakunang ito ay nangangailangan ng 1 dosis.

  Basahin ang mga listahan ng impormasyon ng bakuna para madagdagan ang nalalaman:

  Ang mga pederal, pribado, at pang-akademikong katuwang ay patuloy na nagsisikap upang makapaghatid ng ligtas at epektibong mga bakuna sa COVID-19 sa lalong madaling panahon. 

 • Ang FDA ay ang ahensya ng gobyerno na namamahala sa lahat ng bakunang ginagamit sa U.S. Tinitiyak nito na sumusunod sa mahihigpit na prosesong siyentipiko at kontrol ang mga organisasyong gumagawa ng mga bakuna. Sinusuri din ng FDA ang lahat ng panglaboratoryo at pangklinikang datos ng bawat bakuna upang matiyak na ligtas at epektibo ang bakuna bago ito gamitin ng mga mamamayan ng Amerika. Kadalasang umaabot ng ilang taon ang proseso ng pagsusuri na ito.

  Sa panahon ng pampublikong emerhensya sa kalusugan gaya ng pandemyang COVID-19, maaaring mag-isyu ng Emergency Use Authorization (EUA) ang FDA. Pinabibilis ng EUA ang proseso ng pagsusuri ng FDA para maipagkaloob sa tao ang mga napakahalagang medikal na produkto na gaya ng mga bakuna sa pinakamabilis na panahong posible. Kasama pa rin sa proseso ang lahat ng mahalagang hakbang, ngunit sa mas maikling panahon.

  Pagkatapos bigyang-awtorisasyon ng FDA ang produkto, patuloy nilang susubaybayan ang kaligtasan at pagiging epektibo ng produkto. Kasama dito ang pagsubaybay sa anumang di-kanais-nais na reaksyon o side effect na maaaring iulat ng mga tao kapag ginagamit ang produkto.

  Para madagdagan ang nalalaman tungkol sa kung paano pinabibilis ng FDA at ng iba pang ahensya ng gobyerno ang proseso ng pagkakaloob ng bakuna sa COVID-19 sa publiko, pumunta sa infographic ng Operation Warp Speed tungkol sa Pinabilis na Proseso ng Bakuna sa COVID-19 (sa English).

  Para madagdagan ang nalalaman tungkol sa proseso ng EUA sa pangkalahatan, i-play ang FDA video (YouTube) na ito (sa English).

 • Oo. Bilang isa sa mga nangunguna sa pangkalusugang pagsasaliksik ng bansa, patuloy kaming lumalahok sa mga pinag-aaralang pagsasaliksik para sa mga bagong paggagamot at bakuna sa COVID-19. Ang mga pag-aaral na ito ay tinatawag ding mga klinikal na pagsubok.

  Kailangan namin ang mga pinag-aaralang pagsasaliksik upang makatulong sa paghahanap ng mas ligtas at epektibong mga paraan sa pagpigil at paggagamot ng COVID-19. Dahil napakabago ng COVID-19, marami pa tayong kailangang matutunan.

  Kung gusto ninyo, maaari kayong tumulong sa mga pagsisikap na ito sa pamamagitan ng pagsa-sign up sa aming listahan ng mga boluntaryo sa pagsasaliksik. Kung sa palagay namin ay maaari kayong maging kwalipikado bilang kalahok sa isa sa aming mga pinag-aaralang pagsasaliksik, makikipag-ugnayan kami sa iyo para talakayin ito. Pagkatapos nito, makakapagpasya kayo kung gusto ninyong sumali.

  Ang sinumang hindi bababa sa 18 taong gulang ay maaaring magboluntaryo. Hindi mo kailangang maging Beterano o naka-enroll sa health care ng VA. Hindi maaapektuhan sa anumang paraan ng inyong pasyang sumali sa pag-aaral, o ang anuman sa inyong mga benepisyo at serbisyong natatanggap mula sa VA.

  Dagdagan ang nalalaman tungkol sa pagboboluntaryo sa pagsasaliksik para sa coronavirus sa VA (sa English)

 • Oo. Ganap na naiiba ang aming pagsisikap na makapagbigay ng awtorisadong mga bakuna sa COVID-19 sa mga Beterano at empleyado ng health care ng VA sa aming paglahok sa mga pinag-aaralang pagsasaliksik para sa COVID-19.

  Narito ang kailangan ninyong malaman:

  • Ang awtorisadong bakuna sa COVID-19 ay ang natukoy ng FDA na ligtas at epektibong gamitin ng publiko. Kung kwalipikadong kang makapagpabakuna para sa COVID-19 sa VA, makakatanggap ka ng awtorisadong bakuna.
  • Sinusubukan ng mga pinag-aaralang pagsasaliksik ang mga bagong bakuna upang matukoy kung talaga ngang ligtas at epektibo ang mga ito. Ang mga pinag-aaralang pagsasaliksik ay nangangailangan ng espesyal na pagpapa-enroll at pahintulot. Hindi namin kayo bibigyan ng pinag-aaralang bakuna kung hindi kayo magboboluntaryo na sumali sa isang pag-aaral.

   Kung magboboluntaryo kayo para sa isang pag-aaral, makikipag-usap sa inyo ang team ng pag-aaral tungkol sa lahat ng detalye ng pag-aaral bago kayo sumali. Ipapaliwanag nila sa inyo ang lahat ng posibleng pakinabang at panganib. At maaari ninyong iwanan ang pag-aaral kailanman. 

   Dagdagan ang nalalaman tungkol sa pagboboluntaryo sa pagsasaliksik para sa coronavirus sa VA (sa English)

Paano gumagana ang mga bakuna sa COVID-19

 • Ang sakit na coronavirus (COVID-19) ay nakapagdulot ng malulubhang sakit at kamatayan sa buong mundo. Ito rin ay dahil sa ang virus na nagdudulot ng COVID-19 ay madaling naikakalat mula sa bawat tao.

  Mayroon kaming ilang paggagamot na nakakatulong upang mabawasan ang mga epekto ng COVID-19 ngunit ang bakuna na nakakatulong upang mapigilan ang mga taong mahawa ang pinakamagandang paraan upang pabagalin o ihinto ang pagkalat ng virus.

 • Tinutulungan ng mga bakuna na sanayin ang natural na immune system ng inyong katawan na kilalanin at labanan ang isang espesipikong sakit, sa pamamagitan ng pag-uudyok ng reaksyon sa virus na nagdudulot ng sakit.

  Kapag nakapasok ang isang virus sa inyong katawan sa unang pagkakataon, bumubuo ng depensa ang inyong immune system. Kasama dito ang paggawa ng antibodies na tumutulong na patayin o nyutralisahin ang virus. Kapag nalantad kayo ulit sa parehong virus, tinutulungan ng antibodies na ito ang inyong immune system na makilala at agad na labanan ang virus.

  Pumunta sa website ng CDC para madagdagan ang nalalaman tungkol sa kung paano gumagana ang mga bakuna sa COVID-19 (sa English)

 • Hindi. May tatlo (3)nang magkakaibang bakuna sa COVID-19 ang nabigyang-awtorisasyon ng FDA. Nagpapakita ng iba't ibang resulta ang klinikal na pagsubok ng bawat bakuna. Ngunit ang bawat pagsubok ay isinagawa sa iba't ibang bahagi ng U.S. at ng mundo, nang magkakaibang panahon, at nang magkakaibang rate ng COVID-19.

  Ang natatanging paraan para malaman kung gaano kahusay ang epekto ng mga bakuna kung ihahambing sa isa't isa ay ang subukan ang mga ito sa magkaparehong klinikal na pagsubok (na tinatawag na head-to-head trial). Wala tayong anumang head-to-head trial para sa 3 awtorisadong bakuna sa COVID-19 sa ngayon.  

  Ang alam namin ay ang 3 bakuna ay napatunayang epektibo sa pagpigil sa malubhang sakit, pamamalagi sa ospital, at kamatayang dahil sa COVID-19. Alam din namin na ang pagpapabakuna para sa COVID-19 ay tumutulong na maprotektahan kayo at ang iba laban sa COVID-19.

  Makakuha ng mas marami pang sagot mula sa FDA tungkol sa bakuna sa COVID-19 na gawa ng Janssen (sa English)

 • Hindi. Ang mga bakunang mRNA na poprotekta sa inyo laban sa COVID-19 ay hindi makapag-iiba sa inyong DNA. Ang mga bakunang ito ay gumagana sa labas ng nucleus ng inyong selula (kung saan naroroon ang inyong DNA). Tinuturuan ng mga bakuna ang inyong mga selula kung paano gumawa ng protina (protein) na magpapagana sa isang immune response. Pagkatapos, maghihiwal-hiwalay ang inyong mga selula at aalisin ang mRNA kapag naisagawa na ng mga ito ang lahat ng tagubilin.

  Pumunta sa website ng CDC para madagdagan ang nalalaman tungkol sa mga bakunang mRNA (sa English)

 • Ang mga bakuna ay pumoprotekta sa inyo at sa mga tao sa paligid ninyo. Ang pagprotekta sa mga buong komunidad laban sa mga sakit na gaya ng COVID-19 ay isang mahalagang dahilan kung bakit dapat magpabakuna ang lahat. Tinatawag namin itong "immunity ng komunidad."

  Kapag marami nang tao ang nabakunahan at magkaroon ng immunity sa isang partikular na virus, hindi na madali para sa virus ang kumalat sa bawat tao. Ang ibig sabihin nito ay hindi na masyadong mataas ang posibilidad na mahawahan ang lahat sa komunidad. Kahit na mahawahan pa rin ang iba, mas mababa na ang tsansang magka-outbreak na sanhi para magkasakit ang maraming tao sa komunidad nang sabay-sabay. Nakakatulong itong makapigil sa mga isyu na gaya ng agarang pangangailangan ng pangangalaga ng maraming tao, at kakulangan ng kama sa ospital o mga health care provider.

  Ipinapakita ng datos na may ilang komunidad ang desproporsyonadong naapektuhan ng COVID-19. Kasama dito ang mga Black, Hispanic, Native American, Pacific Islander, at Asian na komunidad. Maaaring maprotektahan ng mga miyembro ng mga komunidad na ito ang kanilang mga pamilya at kaibigan sa pamamagitan ng pagpapabakuna.

 • Hindi. Ang mga awtorisadong bakuna sa COVID-19, at ang mga pinapaunlad pang bakuna ay gumagamit ng inactivated virus (patay na bakuna), mga bahagi ng virus, o gene na mula sa virus. Wala sa alinman sa mga ito ang makakapagdulot ng COVID-19.

  Pumunta sa website ng CDC para madagdagan ang nalalaman tungkol sa kung paano gumagana ang mga bakuna sa COVID-19 (sa English).

Pagpapabakuna para sa COVID-19

 • Kung tumatanggap na kayo ng pangangalaga sa VA, maaaring makipag-ugnayan sa inyo ang inyong lokal na pasilidad-pangkalusugan ng VA sa pamamagitan ng telepono, email, o text message. Kung kwalipikado kayo at gustong magpabakuna, hinihikayat namin kayong tumugon.

  Ngunit bago kayo magbigay ng anumang personal na impormasyon o bago kayo mag-click sa anumang mga link, tiyakin na ang tawag, email, o text ay talagang mula sa VA.

  • Ang mga text message ay palaging magmumula sa 53079.
  • Ang mga email ay palaging magmumula sa isang va.gov na email address.
  • Kung may tatawag sa inyo na mula sa VA at hindi ninyo nakikilala ang numero ng telepono, humingi ng numero kung saan sila matatawagan. Pagkatapos ay tumawag sa pasilidad-pangkalusugan ng VA para berepikahin.

  Maaari kayong imbitahan ng inyong pasilidad na makapagpabakuna sa ilang paraan:

  • Maaari nila kayong imbitahan sa isang kaganapan ng maramihang pagbabakuna, gaya ng drive-thru na klinika.
  • Maaari nila kayong bigyan ng espesipikong petsa at oras para makapagpabakuna.
  • Maaari nila kayong sabihan na mag-iskedyul ng appointment.
 • Matutulungan kayong magpasya ng inyong health care provider kung ligtas para sa inyo ang magpabakuna para sa COVID-19.

  Bago kayo magpabakuna, sabihin sa provider na magbibigay sa inyo ng bakuna ang tungkol sa lahat ng inyong mga medikal na kondisyon. Tiyakin na masasabi ninyo sa inyong provider kung naaangkop sa inyo ang anuman sa mga nasa ibaba:

  • Mayroon kayong mga alerhiya
  • Mayroon kayong lagnat
  • May problema kayo sa pagdurugo o gumagamit ng pampalabnaw ng dugo
  • May kondisyon kayong nagpapahina sa inyong immune system at sanhi para kayo ay maging immunocompromised (gaya ng cancer, HIV, organ transplant, o genetic immune deficiency)
  • Umiinom kayo ng gamot na nakakaapekto sa inyong immune system (gaya ng chemotherapy o corticosteriods)
  • Kayo ay buntis, nagpaplanong mabuntis, o nagpapasuso
  • Nakatanggap kayo ng ibang bakuna sa COVID-19

  Kung nagkaroon kayo ng matinding alerhiya sa anumang sangkap ng bakuna sa COVID-19, hindi kayo dapat magpabakuna para sa COVID-19.

  Para madagdagan ang kaalaman tungkol sa dapat mong malaman bago magpabakuna pati na rin ang listahan ng sangkap, bashin ang mga listahan ng impormasyon ng FDA:

  Pumunta sa website ng CDC para madagdagan ang nalalaman tungkol sa mga bakuna sa COVID-19 at mga alerhiya (sa English)

 • Ipinapakita ng datos na mula sa klinikal na pagsubok na ligtas ang 3 awtorisadong bakuna sa COVID-19 sa mga taong nahawahan na na virus na nagdudulot ng COVID-19.

  Kung kasalukuyan kayong may sakit dahli sa COVID-19, kailangan ninyong maghintay hanggang sa gumaling kayo, at hanggang sa tapos na kayo sa pagbubukod bago makapagpabakuna.

  Kung tumanggap kayo ng passive antibody therapy para gamutin ang COVID-19, kailangan ninyong maghintay nang hindi bababa sa 90 araw bago magpabakuna para sa COVID-19.

  Pumunta sa website ng CDC para sa mga sagot sa mga mas karaniwang tanong tungkol sa mga bakuna sa COVID-19 (sa English) 

 • Para sa susunod na ilang buwan, limitado pa rin ang magiging bilang ng aming mga bakuna. 

  Nasa sa inyo kung gusto ninyong magpabakuna o hindi. Hindi maaapektuhan sa anumang paraan ng inyong pasya ang inyong pangangalagang pangkalusugan sa VA, o ang anuman sa inyong mga benepisyong natatanggap mula sa VA.

  Kung magpapabakuna kayo para sa COVID-19 na nangangailangan ng 2 dosis, dapat ninyong kunin ang parehong bakuna para sa dalawang dosis na iyon. Para matulungan kaming matiyak ito, tatanggap ang bawat pasilidad-pangkalusugan ng VA na nag-aalok ng pagbabakuna para sa COVID-19 ng bakunang gawa ng Pfizer o ng Moderna. Kailangan mong makuha ang dalawang dosis sa parehong pasilidad.

  Para madagdagan ang nalalaman tungkol sa kasalukuyang plano ng inyong pasilidad, pumunta sa website ng pasilidad. Kapag nasa site na kayo, pumunta sa Health care services, at pagkatapos, sa COVID-19 sa menu.

  Hanapin ang website ng inyong lokal na pasilidad-pangkalusugan ng VA (sa English)

 • Palagi nasa inyo ang karapatang magtanong tungkol sa anumang bakuna o paggagamot. Ang pinakamainam na taong dapat kausapin tungkol sa inyong mga alalahanin ay ang inyong tagabigay ng pangangalagang pangkalusugan. Maaari kayong bigyan ng mas maraming impormasyon ng inyong tagabigay ng pangangalagang pangkalusugan tungkol sa bawat bakuna, at matutulungan kayong magpasya nang nararapat para sa inyo.

  Magpadala ng secure na mensahe sa inyong provider ng health care sa VA (sa English)

  Kung hindi kayo makakatanggap ng pangangalaga sa VA, makipag-ugnayan sa inyong pangunahing tagabigay ng pangangalagang pangkalusugan.

 • Hindi. Hindi kayo pwedeng magpabakuna para sa COVID-19 nang sabay sa bakuna sa flu, shingles, o iba pang bakuna. Kailangan ninyong maghintay nang hindi bababa sa 14 na araw sa pagitan ng pagpapabakuna para sa COVID-19 at iba pang bakuna. 

  Ito ay dahil limitado ang impormasyon sa kaligtasan at pagkaepektibo sa ngayon, tungkol sa pagsasabay ang ibang bakuna sa bakuna sa COVID-19. Sinusunod namin ang patnubay ng CDC tungkol sa pagitan ng pagbabakuna. Habang padagdag nang padagdag ang impormasyon, maaaring magbago ang patnubay na ito. Matutulungan kayo ng inyong health care provider na magpasya sa pinakamainam na iskedyul ng pagbabakuna para sa iyo ng inyong pamilya.

  Pumunta sa website ng CDC para sa karagdagang mga sagot tungkol sa mga bakuna sa COVID-19 (sa English)

 • Oo. Pwede kayong mag-iba ng isip tungkol sa pagpapabakuna kailanman.

  Sa panahong ito, limitado ang aming supply ng mga bakuna. Kung magbabago kayo ng isip, ang hinihiling lang namin ay ang makipag-ugnayan kayo sa inyong team sa pangangalaga sa lalong madaling panahon. Bibigyang-daan kami nito na ialok ang bakuna sa ibang Beterano.

 • Depende sa uri ng bakuna sa COVID-19 ang bilang ng dosis na kakailanganin ninyo. Kailangang ipagpatuloy ng mga dalubhasa sa bakuna ang pag-aaral ng datos upang malaman kung at kung kailan mangangailangan ang mga tao ng dagdag na dosis ng bakuna para mapanatili ang proteksyon laban sa COVID-19.

  Isang dosis na bakuna

  Nangangailangan ng 1 dosis ang awtorisadong mga bakuna sa COVID-19 na gawa ng Janssen. Para madagdagan ang nalalaman tungkol sa bakunang ito, basahin ang listahan ng impormasyon ng bakuna ng FDA.

  Listahan ng impormasyon ng bakuna sa COVID-19 na gawa ng FDA Janssen (PDF)

  Mga bakunang nangangailangan ng 2 dosis

  Para sa bawat-isa sa mga bakunang ito, kailangan mong mabakunahan nang dalawang beses para gumana ang bakuna. Kunin ang pangalawang turok kahit na nagkaroon ka ng mga kakaibang epekto matapos ang una, maliban na lamang kung sasabihin sa iyo ng inyong tagabigay ng pangangalagang pangkalusugan na huwag na.

  Pumunta sa website ng CDC para sa mga sagot sa mga mas karaniwang tanong tungkol sa mga bakuna sa COVID-19 (sa English) 

 • Oo. 

  Sumailalim sa parehong pagsusuri sa kaligtasan ang mga bakuna sa COVID-19 na gawa ng Pfizer-BioNTech at Moderna, at ang dalawang ito ay nangangailangan ng 2 dosis para maging epektibo. 

  Kung mabakunahan kayo ng isa sa mga ito, kakailanganin ninyong makuha ang dalawang dosis sa parehong pasilidad ng VA Kung kailangan ninyong lumipat o magbiyahe, pakiplano ito pagkatapos ninyong isagawa ang inyong unang iskedyul sa pagpapabakuna.

 • Maaari kayong alukin ng bakuna sa COVID-19 ng inyong employer o ng mga lokal na opisyal ng pampublikong kalusugan. Nasa sa inyo kung saan ninyo gustong magpabakuna.

  Pakitandaan na kung magpapabakuna kayo ng alinman sa mga bakuna sa COVID-19 na gawa sa Pfizer-NTech o Moderna, kailangan ninyong makakuha ng 2 dosis ng bakuna. Sumailalim sa parehong pagsusuri sa kaligtasan ang dalawang bakuna na ito at ang mga ito ay nangangailangan ng 2 dosis para maging epektibo. Kailangan ninyong magpabakuna ng dalawang dosis sa parehong lokasyon.

  Kung magpapasya kayong magpabakuna para sa COVID-19 sa labas ng VA, hinihikayat namin kayong ibahagi ang impormasyong ito sa inyong team sa health care ng VA.

  Pwede kayong magpadala ng litrato ng inyong record ng pagpapabakuna sa inyong VA provider sa pamamagitan ng secure messaging (sa English).

  Pwede rin ninyong idagdag ang inyong impormasyon sa bakuna sa inyong My HealtheVet na buod ng kalusugan para sa sarili ninyong record. Para maidagdag ang inyong impormasyon, kailangan ninyo ng Premium na My HealtheVet account. Dagdagan ang nalalaman tungkol sa pamamahala ng inyong mga tala ng bakuna sa COVID-19 online (sa English)

Pagkatapos magpabakuna para sa COVID-19

 • Maaari kayong magkaroon ng ilang side effect pagkatapos ninyong magpabakuna para sa COVID-19. Normal na mga senyales ang mga side effect na nagtatatag ng proteksyon ang inyong katawan laban sa COVID-19.

  Parang trangkaso ang pakiramdam ng mga side effect na ito. Maaari din nitong maapektuhan ang inyong kakayahang magtrabaho o gumawa ng ibang mga pang-araw-araw na aktibidad. Ngunit mawawala rin sa loob ng ilang araw ang anumang mga side effect.

  Ang ilang tao ay nakapag-ulat ng matinding mga alerhiya sa bakuna sa COVID-19. Kapag nagpabakuna kayo para sa COVID-19 sa VA, susubaybayan namin nang mabuti ang inyong reaksyon sa loob ng 15 o 30 minuto matapos kayong bakunahan. Ibibgay din namin sa inyo ang lahat ng impormasyong kailangan ninyo tungkol sa dapat gawin kung makaranas kayo ng anumang mga side effect.

  Pumunta sa website ng CDC para madagdagan ang nalalaman tungkol sa mga dapat asahan pagkatapos magpabakuna para sa COVID-19 (sa English).

  Para madagdagan ang nalalaman tungkol sa mga naiulat na side effect para sa 3 awtorisadong bakuna, basahin ang mga listahan ng impormasyon ng FDA:

 • Bababaan ng epektibong bakuna ang panganib na kayo ay mahawahan ng virus na nagdudulot ng COVID-19. Kung mahawahan kayo, maaari ding pababain ng bakuna ang inyong panganib na magkaroon ng malubhang sakit. Ngunit walang bakuna na makakapagpigil sa lahat ng impeksyon. Kaya isang layunin ng bakuna sa COVID-19 ay ang mas pahirapin ang pagkalat ng virus sa iba.

  Ipinakita ng mga tuloy-tuloy na pag-aaral ang mga resultang ito para sa 3 awtorisadong bakuna:

  Magkakaroon pa kami ng ibayong impormasyon tungkol sa pangmatagalang epekto ng mga bakuna sa COVID-19 kapag nakumpleto na ang iba pang mga klinikal na pagsubok.

 • Hindi namin malalaman kung magiging hanggang kailan ang proteksyon hanggang sa magkaroon kami ng karagdagang datos ukol sa kung gaano kahusay ang epekto ng mga awtorisadong bakuna sa COVID-19.

  Pumunta sa website ng CDC para sa karagdagang mga sagot tungkol sa mga bakuna sa COVID-19 (sa English)

 • Hindi. Kahit na nakapagpabakuna na kayo para sa COVID-19, kailangan pa rin ninyong magsuot ng mask na tumatakip sa inyong bibig at ilong kapag kayo ay nasa isang pasilidad ng VA. Kailangan din ninyong sundin ang iba pang mga patakaran sa kaligtasan ng VA gaya ng pananatiling malayo sa iba. Pinoprotektahan kayo nito, ang ibang mga Beterano, at ang aming staff. 

Last updated: