Skip to Content
Learn what the PACT Act means for your VA benefits

Mga bakuna sa COVID-19 sa VA

Kami ay nag-aalok ng mga bakuna sa COVID-19 sa mga kwalipikadong Beterano nang walang bayad. Basahin ang pahinang ito upang malaman kung paano makakakuha ng iyong bakunang COVID-19 sa VA. At kunin ang pinakabagong mga pag-update ng bakuna sa VA at mga sagot sa mga karaniwang katanungan.

Kasalukuyan naming isinasalin ang mga pinakabagong impormasyon

Ang pahinang ito ay kasalukuyang hinihintay na maisalin para sa mga pinakabagong balita. Muling balikan ito o kaya ay pumunta sa Ingles na pahina para sa mga pinakabagong balita.

Alamin ang mga pinakabagong balita na makikita sa Ingles na pahina

Mga pinakabagong update: Mayo 12, 2023

Pagbabago sa mga kinakailangan sa pagiging kwalipikado para sa mga bakuna sa VA

Ang pederal na emerhensiya ng COVID-19 sa pampublikong kalusugan ay natapos noong Mayo 11, 2023. Ibig sabihin ang mga beterano lamang  na naka-enroll sa pangangalagang pangkalusugan ng VA ang kwalipikado ngayong makakuha ng bakuna para sa COVID-19 sa VA.

Bagong patnubay patungkol sa mga makabagong bakuna

Inirerekomenda ng CDC na ang lahat ng taong 6 na buwan gulang at pataas ay magpabakuna ng makabagong (bivalent) mRNA COVID-19 na bakuna.

Kung hindi ka pa nabigyan ng makabagong bakuna 

Dapat kang magpabakuna ng isang dosis ng makabagong bakuna ngayon. Nararapat ito kahit na hindi ka nabakunahan ng orihinal (monovalent) na bakuna. Kung mayroon kang ilang partikular na kondisyon na nagpapahina sa iyong immune system, maaaring magreseta ang iyong provider ng higit sa 1 dosis.

Kung may isang dosis ka na ng makabagong bakuna

Maaari kang maging karapat-dapat na makakuha ng karagdagang dosis kung ang isa sa mga ito ay totoo para sa iyo:

 • Ikaw ay 65 taong gulang o mas matanda at hindi bababa sa 4 na buwan mula noong una mong na-update na dosis ng bakuna sa COVID-19, o
 • Mayroon kang may  ilang mga kundisyon na nagpapahina sa iyong immune system at ito ay nasa hindi bababa sa 2 buwan mula noong una mong na-update na dosis ng bakuna sa COVID-19. Tanungin ang iyong provider kung gaano karaming mga dosis ang inirerekomenda nila para sa iyo. Maaari silang magreseta ng karagdagang dosis para sa iyo. 

Pagsusuri

Nag-aalok kami ng libreng pagsusuri para sa COVID-19 sa mga karapar-dapat na mga Beteranong nakalista sa pangkalusugang pangangalaga ng VA.

Alamin kung paano masuri para sa COVID-19 sa pamamagitan ng VA (sa English)

Pagtatatuwa: Madalas naming ina-update ang website na ito. Ang ilan sa nilalaman ay maaaring nasa English lang hanggang sa maisaling-wika namin ang lahat ng bagong nilalaman.

Sino ang makakakuha ng bakuna laban sa COVID-19 sa VA

Kami ay na-aalok ng mga bakuna para sa COVID-19 sa lahat ng Beterano na naka-enroll sa  kalusugan ng VA. Kabilang dito ang mga Beterano na nakatira o naglalakbay sa labas ng U.S. at karapat-dapat para sa VA Foreign Medical Program. 

Mas alamin ang sa VA Foreign Medical Program (sa English)

Maaari ba akong magpabakuna laban sa COVID-19 kung ako ay buntis, may planong mabuntis o nagpapasuso?

Opo. Mahigpit na inirerekomenda ng CDC at ng iba pang mga eksperto na ang mga buntis, may planong mabuntis o nagpapasuso ay mabakunahan laban sa COVID-19.

Mataas ang panganib na magkasakit ng malubha mula sa COVID-19 ang mga buntis. Ibig sabihin ng malubhang sakit ay ang pagkakaospital, kailangan ng respirador para makahinga o sakit na maaaring ikamatay. Mataas rin ang panganib na mapaanak ng kulang sa buwan.

Makakatulong ang bakuna laban sa COVID-19 na maprotektuhan kayo. At naniniwala ang mga eksperto na ligtas gamitin ang bakuna laban sa COVID-19 ng mga buntis, may planong mabuntis o nagpapasuso.

Mas alamin ang tungkol sa bakuna laban sa COVID-19 habang buntis o nagpapasuso

Dapat ba akong magpabakuna para sa COVID-19 kung nagka-COVID-19 na ako?

Opo. Ipinapakita ng datos na mula sa klinikal na pagsubok na ligtas ang 3 awtorisadong bakuna sa COVID-19 sa mga taong nahawahan na na virus na nagdudulot ng COVID-19.

Kung kasalukuyan kayong may sakit dahli sa COVID-19, kailangan ninyong maghintay hanggang sa gumaling kayo, at hanggang sa tapos na kayo sa pagbubukod bago makapagpabakuna.

Maaari ba akong sabay na mabakunahan laban sa COVID-19 at trangkaso?

Opo. Mababakunahan kayo laban sa COVID-19 at trangkaso nang sabay. Narito ang mga rekomendasyon ng CDC:

 • Kung hindi pa kayo nababakunahan ng rekomendadong dosis ng bakuna laban sa COVID-19, magpabakuna na kayo agad sa lalong madaling panahon.
 • Pilitin ninyong mabakunahan laban sa trangkaso bago matapos ang Oktubre. Mahalag ang bakuna laban sa trangkaso bilang proteksyon ninyo at ng inyong pamilya kada taon.

Paalala: Tanging ang mga Beterano na nakatala sa pangangalagang pangkalusugan ng VA ang maaaring makakuha ng mga bakuna laban sa trangkaso sa mga pasilidad ng kalusugan ng VA. Tumawag muna bago pumunta upang matiyak na ang pasilidad ay may parehong bakuna.

Mas alamin ang tungkol sa mga bakuna laban sa trangkaso at COVID-19 sa website ng CDC (sa English)


 Paano kumuha ng COVID-19 na bakuna sa VA

Hinihikayat ka naming manatiling napapanahon sa lahat ng iyong mga inerekomendang bakuna. Ito ang pinakamabisang paraan upang maprotektuhan kayo, ang inyong pamilya at ang inyong komunidad laban sa COVID-19. Ito ay lalong mahalaga dahil may mga ibang klaseng coronavirus ang mabilis na kumakalat ngayon sa Estados Unidos.

Paano makakuha ng bakuna para sa COVID-19

 Kami ay nag-aalok ng mga bakuna sa COVID-19 sa lahat ng Beterano na naka-enroll sa pangangalagang pangkalusugan ng VA at karapat-dapat para sa bakunang COVID-19 batay sa mga rekomendasyon ng CDC.

 • Hanapin ang pasilidad ng VA na merong oras para kayo ay mag walk-in sa kanilang klinida para sa Covid-19 kahit walang appointment. Hindi lahat ng pasilidad ay nagbibigay ng bakuna kung wala kayong appointment. Siguraduhin muna sa website ng pasilidad kung sila ay nagbibigay ng bakuna kahit wala kang appointment bago kayo pumunta. Pagdating ninyo, maaaring, maghintay muna habang inihahanda ng staff o clerk o tauhan ang inyong bakuna.

 • O kaya ay tumawag sa kalusugang pasilidad ng VA na nag-aalok ng bakuna para maitakda *ang inyong appointment. Matutulungan kayo ng aming staff na humanap ng appointment na madali para sa inyo.

Narito ang kailangang malaman bago pumunta:

 • Hindi lahat ng pasilidad ng kalusugan ng VA ay may kumpletong bakuna sa ngayon. At maaari ring iba-iba ang bakunang iniaalok ng pasilidad sa ibang panahon. Tiyakin na ang pasilidad ay may bakunang kailangan ninyo bago kayo pumunta.
 • Ang lahat ng pumapasok sa pasilidad ng VA ay kailangang magsuot ng panakip sa ilong at bibig at kumpletuhin ang mga katanungan para sa mga symptoms o sintomas patungkol sa COVID-19.

Hanapin ang mga pasilidad ng VA na malapit sa inyo na nag-aalok ng mga bakuna laban sa COVID-19 (sa English)


Mas maraming impormasyon tungkol sa pagkuha ng iyong bakuna sa VA

Nasa sa inyo kung nais ninyong mabakunahan o hindi. Hindi makakaapekto ang inyong desisyon sa iyong pangangalaga ng kalusugan sa VA at sa inyong mga benepisyo sa kahit anong paraan. 

Kung may mga katanungan kayo bago magpasiyang mabakunahan:

Mas alamin ang tungkol sa mga bakuna laban sa COVID-19

Mas alamin ang tungkol sa mga bakuna laban sa COVID-19 habang buntis o nagpapasuso

Magpadala ng garantisadong ligtas na mensahe sa nangangalaga ng inyong kalusagan sa VA (sa English)

Bago ka magpabakuna

Kung saan nag-aalok kami ng mga bakunang COVID-19

Mga kalusugang pasilidad VA

Nag-aalok kami ng mga bakuna para sa COVID-19 sa maraming pangkalusugang pasilidad ng VA at mga klinika. Hanapin lang ang pasilidad na nag-aalok ng bakunang kailangan ninyo.

Upang malaman ang tungkol sa kasalukuyang plano, magtungo sa website ng pasilidad. Kapag nasa website na, magtungo sa Health care services, tapos sa COVID-19 sa menu.

Hanapin ang inyong pinakamalapit na pangkalusugang pasilidad ng VA na nag-aalok ng bakuna para sa COVID-19 (sa English)

Mga pasilidad sa pangangalaga ng pamayanan

Ang mga lokasyon ng agarang pangangalaga at parmasya sa ating network sa pangangalaga ng komunidad ng mga bakuna sa COVID-19 sa mga Beterano. Sinusunod ng mga lokasyong ito ang kanilang mga panlokal, pang-estado o pangteritoryong plano sa bakuna. Mga Beterano hindi inuuna ang kaysa sa ibang gustong magpabakuna sa mga lokasyong ito.

Kung kayo ay nakalista sa pangangalaga ng kalusugan ng VA at magpupunta kayo sa isang lokasyon ng pangangalaga ng komunidad para magpabakuna para sa COVID-19, i-download ang aming pharmacy information card (PDF). Ipakita ang card sa provider bago kayo magpabakuna. Ang mga bakunang COVID-19 ay kasalukuyang ibinibigay nang walang bayad sa lahat ng mga Amerikano at walang kang babayaran para sa pagtanggap ng iyong bakuna sa COVID-19.

I-download ang aming pharmacy information card (PDF) (sa English)

Dagdagan ang nalalaman tungkol sa kung paano makakapagpabakuna para sa COVID-19 mula sa isang provider sa komunidad (sa English)

Hinihikayat namin kayong kunin ang unang pagkakataon na mabakunahan sa lokasyon na pinakamaigi para sa inyo.

Hanapin ang iba pang mga nagbibigay ng bakuna na malapit sa inyo sa finder website ng bakuna ng CDC (sa English)

Paano namin makikipag-ugnay sa mga Beterano tungkol sa pagkuha ng bakuna

Kung kayo ay kasalukuyang tumatanggap ng pangangalaga sa VA, maaaring makipag-ugnayan sa inyo ang lokal na pangkalusugang pasilidad ng VA sa pamamagitan tawag, email o text. Kung kayo ay nararapat o nais ninyong mabakunahan, hinihikayat namin ang inyong kasagutan.

Ngunit, bago kayo magbigay ng kahit anong personal na impormasyon o kaya ay i-click ang kahit anong link, siguraduhin na ang tawag, email o text ay mula sa VA.

 • Laging manggagaling ang tawag sa 80728.
 • Laging manggagaling ang email sa va.gov na address.
 • Kung may tatawag sa inyo mula sa VA at hindi ninyo kilala ang numero, itanong ang numerong maaaring matawagan. Pagkatapos, tumawag sa inyong lokal na pangkalusugang pasilidad ng VA para makatiyak.

Maaaring anyayahan kayo ng pasilidad na magpabakuna sa ibang mga paraan:

 • Maaaring anyayahan kayo sa isang malaking pagtitipon para sa bakuna tulad ng klinikang drive-thru.
 • Maaaring alukin kayo ng tiyak na petsa at oras para mabakunahan.
 • Maaaring sabihin sa inyong magtakda ng tipan.

Ano ang sasabihin mo sa nangangalaga ng iyong kalusugan bago ka magpabakuna laban sa COVID-19

Bago kayo magpabakuna, sabihin sa provider na magbibigay sa inyo ng bakuna ang tungkol sa lahat ng inyong mga medikal na kondisyon. Tiyakin na masasabi ninyo sa inyong provider kung naaangkop sa inyo ang anuman sa mga nasa ibaba:

 • Mayroon kayong mga alerhiya
 • Mayroon kayong lagnat
 • May problema kayo sa pagdurugo o gumagamit ng pampalabnaw ng dugo
 • May kondisyon kayong nagpapahina sa inyong immune system at sanhi para kayo ay maging immunocompromised (gaya ng cancer, HIV, organ transplant, o genetic immune deficiency)
 • Umiinom kayo ng gamot na nakakaapekto sa inyong immune system (gaya ng chemotherapy o corticosteriods)
 • Kayo ay buntis, nagpaplanong mabuntis, o nagpapasuso
 • Nakatanggap kayo ng ibang bakuna sa COVID-19

Kung nagkaroon ka ng matinding reaksyong alerhiya sa anumang sangkap sa isang bakuna sa COVID-19, hindi ka dapat muling kumuha ng parehong bakuna para sa COVID-19. 

Para madagdagan ang kaalaman tungkol sa dapat mong malaman bago magpabakuna pati na rin ang listahan ng sangkap, bashin ang mga listahan ng impormasyon ng FDA:

Pumunta sa website ng CDC para madagdagan ang nalalaman tungkol sa mga bakuna sa COVID-19 at mga alerhiya (sa English)

Mga kasalukuyang magagamit na bakuna laban sa COVID-19

Binigyan ng awtorisasyon o inaprubahan ng FDA ang 3 bakuna laban sa COVID-19 para magamit ng publiko:

 • Ang bagong Pfizer-BioNTech na bakuna para sa mga taong hindi bababa sa 6 na buwang gulang
 • Ang bagong Moderna na bakuna para sa mga taong hindi bababa sa 6 na buwang gulang
 • Ang bakunang Novavax para sa mga taong hindi bababa sa 12 taong gulang

Hindi na updated ang Novavax upang maprotektahan laban sa Omicron variant. Sa mga limitadong kaso, maaaring makakuha ang mga tao ng orihinal (monovalent) na Novavax booster kung hindi nila makuha o hindi kukuha ng updated na bakuna para sa COVID-19.

Paalala: Ang bakunang Janssen (Johnson & Johnson) ay hindi na magagamit sa Estados Unidos.

Pagkatapos mong mabakunahan laban sa COVID-19

Ano ang aasahan mo matapos mabakunahan laban sa COVID-19

Maaari kayong magkaroon ng ilang side effect pagkatapos ninyong magpabakuna para sa COVID-19. Normal na mga senyales ang mga side effect na nagtatatag ng proteksyon ang inyong katawan laban sa COVID-19.

Parang trangkaso ang pakiramdam ng mga side effect na ito. Maaari din nitong maapektuhan ang inyong kakayahang magtrabaho o gumawa ng ibang mga pang-araw-araw na aktibidad. Ngunit mawawala rin sa loob ng ilang araw ang anumang mga side effect.

Ang ilang tao ay nakapag-ulat ng matinding mga alerhiya sa bakuna sa COVID-19. Kapag nagpabakuna kayo para sa COVID-19 sa VA, susubaybayan namin nang mabuti ang inyong reaksyon sa loob ng 15 o 30 minuto matapos kayong bakunahan. Ibibgay din namin sa inyo ang lahat ng impormasyong kailangan ninyo tungkol sa dapat gawin kung makaranas kayo ng anumang mga side effect.

Matuto nang higit pa tungkol sa kung ano ang aasahan pagkatapos ng isang bakunang COVID-19 sa website ng CDC (sa English)

Para madagdagan ang nalalaman tungkol sa mga naiulat na side effect para sa 3 awtorisadong bakuna, basahin ang mga listahan ng impormasyon ng FDA:

Paano namin sinusubaybayan ang kaligtasan ng bakuna

Nasa ilalim ng masusing pagsubaybay para sa kaligtasan sa kasaysayan ng Amerika ang milyun-milyong tao sa Estados Unidos na nabakunahan para sa COVID-19. Maraming tao ang nag-ulat ng bahagya lang na pangalawang epekto matapos mabakunahan para sa COVID-19. Bihira ang mga malalang pangalawang epekto.

May kaunting bilang ng tao ang nagkaroon ng malubhang alerhiya (“analapilaksiya” kung tawagin) matapos mabakuhan para sa COVID-19. Ngunit, bihira ito. Pagkatapos ninyong mabakunahan sa VA, oobserbahan namin kayo ng 15 hanggang 30 minuto. Kung may reaksyon, may mga gamot naman kami para malunasan ito agad.

Patuloy na pagsubaybay

Susubaybayan namin nang mabuti ang lahat ng magpapabakuna para sa COVID-19 pagdating sa mga reaksyon, side effect, o di-kanais-nais na kaganapan. Ang di-kanais-nais na kaganapan ay isang pinsala o kapahamakang mangyayari sa isang tao pagkatapos niyang mabakunahan, na maaaring dulot o hindi ng bakuna.

Luulat namin ang impormasyong ito sa aming sistema ng pagmo-monitor at pagsubaybay sa bakuna. Ito rin ang sistemang ginagamit namin upang subaybayan ang mga reaksyon sa lahat ng bakuna, pati na rin ang para sa flu (trangkaso) at shingles (kulebra).

Para makakuha pa ng impormasyong tungkol sa kaligtasan sa bakuna sa COVID-19 sa iba't ibang wika, pumunta sa website ng CDC:

Paano namin ginagamit at itinatago ang iyong impormasyon tungkol sa pagbabakuna

Kapag kayo ay nabakunahan laban sa COVID-19, isasama namin itong impormasyon sa inyong talaang pangkalusugan ng VA. Nasa sa inyo kung nais ninyong magpabakuna. Hindi makakaapekto ang inyong desisyon sa iyong pangangalaga ng kalusugan sa VA at sa inyong mga benepisyo sa kahit anong paraan.

Ginagamit namin sa loob ng VA ang impormasyon tungkol sa estado ng inyong bakuna sa mga ilang kadahilanan:

 • Upang matulungan ang bawat isang Beterano sa kanilang pangangalaga
 • Upang makipag-ugnayan sa mga Beteranong maaaring nangangailangan ng bakuna
 • Upang hanapin ang mga lugar o pangkat ng mge Beteranong mababa ang antas ng mga nabakunahan upang makapaglaan kami ng impormasyon at klinika para sa bakuna

Makukuha mo ang kopya ng iyong VA na talaan ng bakunang COVID-19 sa website ng My HealtheVet o kaya sa iyong mobile na device.

Alamin kung paano makuha ang iyong VA na talaan ng bakunang COVID-19 sa online

Ibabahagi namin sa CDC ang parehong impormasyong ibinahagi rin namin para sa ibang mga bakuna. Kabilang dito ang ang sumusunod na impormasyon:

 • Demograpikong impormasyon (tulad ng edad, kasarian, lahi at etnisidad) na makakatulong sa CDC na maintindihan kung aling pangkat ng mga taong tumanggap ng bakuna

 • Mga masamang reaksyon sa bakuna

Hindi namin ibabahagi ang inyong pangalan o tirahan.

Ano ang gagawin kung ikaw ay nabakunahan laban sa COVID-19 sa labas ng VA

Maaaring mag-alok ang inyong pinagtatrabahuan o ang lokal na mga pampublikong kalusugang opisyal ng bakuna laban sa COVID-19. Nasa sa inyo kung nais ninyong magpabakuna.

Kung nakuha ninyo ang ilang dosis sa labas ng VA, maaari pa rin ninyong makuha ang natitirang dosis na rekomendado para sa inyo dito.

Kung ang desisyon ninyo ay magpabakuna laban sa COVID-19 sa labas ng VA, hinihikayat namin kayong ibahagi ang impormasyong ito sa inyong grupong nangangalaga sa inyong kalusugan sa VA.

Maaari rin idagdag ang impormasyon ng bakuna sa iyong buod ng kalusugan sa My HealtheVet para sa iyong sariling talaan. Para idagdag ang impormasyon, kailangan mo ng Premium My HealtheVet na account. 

Mas alamin ang tungkol sa pamamahala ng talaan ng bakuna laban sa COVID-19 sa online

Alamin kung paano makuha ang iyong VA na talaan ng bakunang COVID-19 sa online

Kung mayroon pa kayong mga katanungan tungkol sa mga bakuna laban sa COVID-19 sa VA, tumawag sa aming pangunahin linya ng impormasyon sa MyVA411 800-698-2411 (TTY: 711).