Skip to Content
Your browser is out of date. To use this website, please update your browser or use a different device.
U.S. flag

An official website of the United States government

Mga karaniwang katanungan tungkol sa Coronavirus: Detalye na kailangan malaman ng mga Beterano

Sa kasalukuyan, ang mga medikal na pasilidad at mga centro ng panawagan sa Veterans Affairs (VA) ay nakakaranas ng mataas at mahabang linya ng tawag. Upang mabigyan ng prayoridad at matulongan ang iyong mga kagyat na pangangailangan, pakiusap na gamitin muna at kumunsulta sa pahina tungkol sa Coronavirus na matatagpuan sa VA website para sa mga karaniwan at hindi kagyat na mga tanong. Ipapaalam namin sa inyo dito sa webpage kung mayroong pagbabago ng impormasyon or sitwasyon.

Pagtatatuwa: Madalas naming ina-update ang website na ito. Ang ilan sa nilalaman ay maaaring nasa English lang hanggang sa maisaling-wika namin ang lahat ng bagong nilalaman.

Kung mayroon pa kayong mga katanungan: Tumawag sa aming MyVA411 na pangunahing impormasyon sa 800-698-2411 (TTY: 711). Kami ay bukas 24 oras, 7 araw sa isang linggo. Piliin ang 0 para makonekta sa kinatawan sa call center. Sabihin sa kinatawan na nais ninyong kasama sa linya ang tagapagsalin sa wikang Tagalog.

Mga alalahanin at isyu tukoy sa Coronavirus

Makakakuha ba ako ng bakuna para sa COVID-19 sa VA?

Kami ay patuloy na nag-aalok ng mga bakuna para sa Covid-19 nang mabilis at ligtas sa aming makakaya. Sinusunod namin ang yugtu-yugtong plano ayon sa VA at sa pamantayan ng panganib sa CDC ng COVID-19 (sa English). Ang aming layunin ay palaging gawin ang pinakamakabubuti sa karamihan ng mga tao.

Maraming pasilidad ng VA at mga klinika ang nag-aalok na ng mga bakuna para sa Covid-19 sa dalawang pangkat na ito:

Ang mga pangkat na ito ay nararapat na rin para sa bakuna para sa Covid-19 sa VA kung mas makakapag-alok ng bakuna ang kanilang mga lokal na pangkalusugang pasilidad:

 • Lahat ng mga Beterano
 • Mga asawa o nabubuhay na asawa ng mga Beterano
 • Mga tagapag-alaga ng mga Beterano. Upang maging nararapat sa bakuna para sa Covid-19, itinuturing namin ang tagapag-alaga bilang miyembro ng pamilya o kaibigan na nag-aalaga sa isang Beterano. Maaaring tulungan ng mga tagapag-alaga ang isang Beterano sa mga personal na pangangailangan tulad ng pagkain, paliligo at pagbibihis. Maaari rin silang tumulong sa Beterano sa mga gawain tulad ng pamimili o sa transportasyon. 
 • Mga tumatanggap ng benepisyo ng Civilian Health and Medical Program of Veterans Affairs (CHAMPVA)

Makuha sa pinakabagong impormasyon tungkol sa COVID-19 na bakuna sa VA 

Karagdagang tanong tukoy sa coronavirus

Sumusunod kami sa mga patnubay ng CDC tungkol sa mga telang panakip sa ilong at bibig. Ayon sa bagong patnubay, ang mga taong kumpleto na sa bakuna ay hindi na kailangang magsuot ng panakip sa ilong at bibig sa maraming lugar. Hindi kasali sa mga lugar na ito ang mga pook ng pangangalaga ng kalusugan.

Ang inyong kaligtasan ang aming pinakunang prayoridad. Narito ang aming mga kasalukuyang patakaran tungkol sa panakip sa ilong at bibig sa iba’t-ibang lokasyon:

 • Sa mga pasilidad sa pangangalaga ng kalusugan ng VA: Pinagsusuot namin ng panakip sa ilong at bibig ang sinumang papasok sa aming mga ospital, klinika at Vet Senter. Kung kayo ay kumpleto na sa bakuna, hinihiling namin na magsuot pa rin kayo ng panakip sa ilong at bibig kung papasok sa pasilidad. Sasabihin sa inyo ng aming tauhan kung kailan ligtas hubarin ang inyong panakip.
 • Sa mga pambansang sementeryo ng VA: Kung hindi pa kumpleto ang inyong bakuna, pakisuot ang telang panakip at sundin ang patnubay sa pisikal na distansiya. Ang mga ibang lugar tulad ng sentro ng impormasyon, mga pabilyon, mga banyo o mga kapilya ay maaaring sarado.
 • Ibang mga lokasyon ng VA: Ipapaliwanag sa inyo ng aming tauhan ang patakaran sa partikular na lokasyon pagdating ninyo.

Makipag-ugnayan nang madalas para sa mga bagong balita.

Tandaan: Patuloy namin sinusuri para sa mga sintomas ng COVID-19 ang lahat ng pumupunta sa aming mga pangkalusugang pasilidad at iba pang pasilidad. Patuloy din naming sinusunod ang pisikal na distansiya at ibang patnubay para sa kaligtasan.

 

Tawagan kaagad ang 911 kung nakakaranas o mayroon kang sintomas na nangangailangan ng tulong medikal:  

 • Hirap sa paghinga 
 • Paulit-ulit (walang tigil) na kirot o presyon sa dibdib 
 • Mala-bughaw na labi o mukha 
 • Biglang pagkaramdam ng pagkalito o naguguluhang pag-uugali  
 • Hirap sa pag-gising or pagpapanatiling gising 

Kung mayroon kayong ibang mga sintomas ng COVID-19, makipag-ugnayan muna kayo sa amin bago pumunta sa isang pangkalusugang pasilidad ng VA. Mapapanatili ang inyong kaligtasan at ang kaligtasan ng iba kung makikipag-ugnayan muna kayo sa amin.

Alamin ang buong listahan ng COVID-19 sintomas mula sa website ng CDC

Sundin ang iyong mga sintomas sa pamamagitan ng serbisyo na mensaheng teksto na Annie. 

Ang serbisyo na ito ay maaring magbigay ng payo sa pakikipag-ugnay sa iyong tagapangalaga ng iyong kalusugan sa VA or sa iyong nars sa pasilidad. Ito rin ay makabibigay ng unibersal na rekomendasyon para sa iyong kabutihan at mga hakbang upang maprotektahan mo ang iyong sarili. Upang mapakinabangan mo ang serbisyo na ito, pakipag-ugnay sa iyong tagapangalaga ng iyong kalusugan sa VA. O diretso na magpatala para sa serbisyong mensahe ng Annie Coronavirus. 

Mag-sumuskribi kay Annie para sa mga mensahe tungkol sa pag-iwas sa coronavirus (sa English)

Kung gusto mong makipagtalakayan sa VA ukol sa iyong mga tanong tungkol sa coronavirus, katulad ng pagsusulit, pagkalantad, at pag-iwas sa sakit, tawagan mo ang pangunahing linya ng impormasyon sa  MyVA411 sa 800-698-2411 (TTY: 711).

Kauna-unahan, alamin mo na hindi ka nag-iisa. Kami ay nandito para sayo. Ang mga pag-aalala ng dahil sa covid-19 ay maaaring magbigay ng ligalig sa maraming tao. Gawin mo ang hakbang para pangasiwaan ang iyong pag-aalala at humingi ng tulong. 

Sa pagpapanatili ng iyong kalusugang pangkaisipan, alamin ang iba pang pagmungkahi ng VA (sa English)

Matuto nang higit pa tungkol sa pamamahala ng stress na dulot ng COVID-19 sa website ng CDC (sa English)

Libu-libong pagsasaliksik ang napag-aaralan sa VA para umigi ang kabutihan at kalusugan ng mga Beterano. Dahil sa kasaysayan na ito, mayroon kaming pangmatagalan na impormasyon para maunawaan ng maiigi kung papaano makakaapekto ang sakit, bakuna, at paglapat ng lunas sa mga Beterano.

Sa kasalukuyan, kami ay patuloy na humahanap ng mga paraan sa paghalang at pagturing ng COVID-19 sa mga Beterano at ibang tao. Sapagka't ang COVID-19 ay kamakailan, marami pa kaming dapat matutunan tungkol dito. Hindi kami makakatuto kung walang pagsasaliksik, at hindi namin maisagawa ang pagsasaliksik kung walang magboluntaryo na mga tao at lumahok sa pananaliksik.

Bilang kalahok ng pananaliksik, ikaw ay nakakatulong sa:

 • Pagbigay ng higit na pag-unawa kung paano makaapekto ang COVID-19 sa iba't-ibang tao.
 • Paghanap ng mga paraan upang maiwasan at taratuhin ang COVID-19 para sa iyo, sa  iyong pamilya, at sa pamayanan
 • Pagtiyak na ligtas at epektibo ang mga bakuna at paggamot sa lahat na mga tao na magkaiba ang  edad, kasarian, lahi, at etniko

Bilang kalahok ng pananaliksik, ikaw rin ay maaaring:

 • Makatuto nang mahigit tungkol sa iyong sariling kalusugan
 • Makatanggap ng madalas na panayanan sa pagsusuri sa iyong kalusugan bilang bahagi ng iyong paglahok sa pagsasaliksik.
 • Makatanggap ng maaga sa mga bagong bakuna o paggamot

Alamin ang iba pang mga paraan sa pagboboluntaryo para sa pagsasaliksik ng coronavirus sa VA (sa English)

Pagsusulit ng COVID-19 sa VA

Kami ay nagbibigay ng pagsusulit ng diagnostiko para sa mga Beterano na nakatakla sa pangangalaga ng kalusugan sa VA at kung kwalipikado sa pamamantayan ng pagsusulit ng CDC. Sa kasalukuyan, ang pagsusulit ay walang bayad.

Alamin kung sinusunod ninyo  ang pamatayan ng CDC para sa pagsusuri (sa English)

Alamin ang paraan sa aplikasyon ng pangangalaga ng kalusugan sa VA (sa English)

Upang ikaw ay mabigyan ng pagsusulit, kinakailangan na mayroon kang paghirang. Ito ang tatlong paraan sa paghiling ng paghirang:

Para sa iyong kaligtasan, pakiusap na hindi magbisita ng personal sa pasilidad ng kalusugan ng VA kung wala kang paghirang.

Mangyaring malaman na lahat na papasok sa pasilidad ay sinusuri para sa COVID-19, at kilanganin na magsuot ng pantakip sa bibig at ilong.  Kung mayroon kang  iba pang mga tanong tungkol sa pagsusuri, pakiusap na tawagan mo ang ating pangunahing linya ng impormasyon sa 800-698-2411 (TTY: 711).

Sa karaniwan, ang mga resulta sa pagsusulit ay naibigay sa loob ng 3 hangga't 4 na araw.

Kung nabigyan ka ng pagsusulit sa  pasilidad ng kalusugan sa VA at mayroon kang My HealtheVet Premium na account, maaari mong makuha kaagad ang iyong mga resulta sa online, sa oras na mayroon kaming impormasyon. Kung ikaw ay walang My HealtheVet Premium na account, makukuha ma na ito ngayon. 
Alamin ang paraan sa pagkuha ng iyong mga resulta sa pamamagitan ng My HealtheVet (sa English)

Ang tagapagbigay ng iyong pangangalaga sa kalusugan sa VA o sa komunidad ay tatawag at ipaalam sa iyo ang mga resulta ng iyong pagsusulit sa oras na mayroon silang impormasyon. Kung mayroon kang mga pag-aalala tungkol sa iyong mga resulta, tawagan or magpadala ka ng pribado at ligtas na mensahe sa iyong tagapagbigay ng alaga ng iyong kalusugan. 

1. Subaybayan ang iyong mga sintomas. Ang aming Annie text messaging service ay maaaring magbigay sayo ng paalala kung kailan makikipag-ugnay sa iyong mga tagapagbigay ng pangangalaga ng kalusugan o sa linya ng nars para makakuha ng tagubilin o payo.

Mag-subscribe sa serbisyo ng pagmemensahe ng teksto ng Annie (sa English)

Kung ang iyong mga sintomas ay lumalala, pakikipag-ugnay sa iyong tagapagbigay ng alaga ng iyong kalusugan o ang pinakamalapit na pasilidad ng kalusugan ng VA:

Kung ikaw o ang iba ay may alinman sa mga sintomas na ito, tumawag sa 911 upang makakuha ng tulong ngayon:

 • Hirap sa paghinga 

 • Paulit-ulit (walang tigil) na kirot o presyon sa dibdib 

 • Mala-bughaw na labi o mukha 

 • Biglang pagkaramdam ng pagkalito o naguguluhang pag-uugali  

 • Hirap sa pag-gising or pagpapanatiling gising

Mangalap ng pinakabagong impormasyon tungkol sa mga sintomas ng COVID-19 sa website ng CDC (sa English)

2. Sundin ang mga patnubay ng CDC upang maiwasan ang pagkalat ng virus sa iba. Hanggang sa makuha mo ang iyong mga resulta, hindi mo malalaman kung mayroon kang isang aktibong impeksyon o wala.

Mangalap ng payo sa website ng CDC upang maiwasan ang COVID-19 (sa English)

Kung ang resulta ay positibo

Nangangahulugan na ikaw ay mayroong aktibong inpeksyon sa oras ng sumailalim ka sa pagsubok. Ang iyong taga-kawad ng kalusugan ang magbibigay ng payo sa susunod na hakbang para sa anumang aruga o lunas na nararapat sa iyo. Kailangan mong ipagpatuloy ang pag-subaybay ng iyong sintomas at ihiwalay ang iyong sarili sa iba para maiwasan ang pagkalat ng virus.

Alamin sa website ng CDC kung anong gagawin kung magkaroon kayo ng COVID-19 (sa English)

Kung ang resulta ay negatibo 

Nangangahulugan na ikaw ay walang aktibong inpeksyon sa oras ng sumailalim ka sa pagsubok. Pero hindi nangangahulugan na hindi ka pa nahawaan mula sa oras na iyon o hindi ka mahahawa sa hinaharap. Patuloy na sundin ang ligtas na pamamaraan kagaya ng pag-suot ng maskara, pisikal na paglayo, at madalas na paghuhugas ng kamay.

Matuto nang higit pa sa website ng CDC ang tungkol sa pag-iwas sa COVID-19 (sa English)

Paunawa: Hindi masasabi na ang pagsubok ay batayan para malaman na nahawa ka sa coronavirus noon. Ang batayan nito ay ang pagsubok sa ating antibody. Palawakin ang kaalaman sa pagsubok sa COVID–19 sa website ng FDA 

Pangangalaga sa kalusugan, mga appointment, at marami pa

Mga pangkalusugang pasilidad ng VA

Nakasalalay ito sa pasilidad at sa kasalukuyang mga kundisyon sa iyong lokal na lugar.

Ang iyong kaligtasan ang aming pangunahing priyoridad. Maingat naming sinusubaybayan ang mga kundisyon. Patuloy kaming mag-aalok ng mga pinalawak na serbisyo sa mga pasilidad ng VA na angkop sa mga alituntunin ng VA, pederal, estado, at mga lokal na pamantayan para sa ligtas na pangangalaga sa sarili. 

Magkakaroon ka rin ng access o daan sa mga appointment o tipanan sa telehealth sa pamamagitan ng telepono o video. Maaaring magrekomenda ang iyong taga-gawad ng kalusugan ng telehealth para sa iyo.

Habang tumataas ang bilang ng mga kaso ng COVID-19, ang pasilidad ng VA ay maaaring pansamantalang gumawa ng isa o higit pa na mga hakbang:

 • Panatiliin sa kasalukuyang antas ng pinalawak na mga serbisyo na pansarili
 • Bawasan ang mga piling serbisyo na pansarili
 • Magdagdag o baguhin ang mga hakbang sa kaligtasan (tulad ng hindi pinapayagan ang sinuman maliban sa mga pasyente at kawani na pumasok sa gusali)

Pinahahalagahan namin ang iyong suporta, pasensya, at pag-unawa habang nagtatrabaho kami upang protektahan ka, iba pang mga Beterano, at ang aming mga kawani.

Alamin kung aling mga serbisyo ang inaalok ngayon ng iyong pasilidad:

Kung ikaw ay makikipagkita sa iyong taga-pangalaga, mangyaring makipag-ugnayan muna sa iyong pangkat ng pangangalaga. Ito ay para tulungan kang mapanatiling ligtas. Ipina-aalam po namin na kakailanganin mong magsuot ng maskara na tumatakip sa iyong bibig at ilong. Kakailanganin mo ring kumpletuhin ang mga katanungan para sa sintomas bago pumasok sa pasilidad.

Makipag-ugnayan sa inyong pangangalagang-pangkat para sa nalalapit na tipan (sa English)

Paunawa: Kung nakakaranas ka ng isang emergency na nagbabanta sa buhay, tumawag sa 911 o pumunta sa iyong pinakamalapit na emergency room. Hindi mo kailangan ng isang referral ng VA o pag-apruba upang pumunta sa isang emergency room na hindi VA sa iyong komunidad.

Maaaring narinig mo na ang mga pagbabago patungkol sa patakaran ng pagbisita sa mga pasyenteng nasa pasilidad ng VA. Subalit, batay ito sa pasilidad at sa kasalukuyang kondisyon sa iyong lokal na lugar. 

Ang bawat pasilidad ay sumusunod sa mga alituntunin ng VA, ahensyang pederal, estado, at lokal na gobyerno para mabigyan ng gabay ang mga taong bumisita sa aming mga pasilidad. Dalawang layunin na patuloy naming binibigyan ng balanseng pansin ay: 

 • Matugunan ang mga pangangailangan ng mga Beterano at kanilang pamilya, at
 • Panatilihing ligtas ang aming mga pasyente, kawani, at komunidad

Para sa mga paghirang na outpatient, pamamaraan o kagyat na pangangalaga

Kung ikaw ay pupunta sa pasilidad ng kalusugan ng VA kasama ang isang Beterano na nangangailangan ng pangangalaga, ang aming kawani ay magbigay ng pahintulot kung ikaw ay makapasok sa pasilidad. Ito ay nakadepende sa mga alituntunin ng pasilidad at mga pangangailangan ng Beterano. 

Para sa mga nursing home, pagpananatili sa ospital bilang  inpatient, at iba pang mga pasilidad sa pangmatagalang pangangalaga

Kapag ang miyembro ng iyong pamilya ay naninirahan ng pangmatagalan o manatiling magdamag sa pasilidad ng VA, ang aming kawani ay tutulong sa iyong pakikipag-ugnay sa iyong pamilya. Ito ay maaaring pagdalaw sa pamamagitan ng telepono or video, o kahit limitado na personal na pagbisita sa pasilidad. Mangyaring malaman na ang bawat isa na  papasok sa pasilidad ng VA ay dapat magsuot ng  takip sa kanilang bibig at ilong. Dapat din nilang kumpletuhin ang aming pagsusuri ng sintomas ng COVID-19. 

Alam namin na ito ay nagbibigay ng pasan sa mga pamilya. Kami ay nagpapasalamat at tinuring namin na mahalaga ang iyong tulong at suporta sa pagbigay ng proteksyon sa iyo, sa ibang tao, lalo na sa masasakitin na mga Beterano. 

Pahingi ng paumanhin sa panahon na ikaw ay nakakaranas ng matagal na paghihintay o hindi makakontact sa iyong klinika. Ang aming pasilidad ay sa kasalukuyan nakakaranas ng mataas at mahabang linya ng tawag. Ang aming mga kawani ay nagsisikap sa pagpapangasiwa ng mga karagdagang tawag.    

Para mabigyan ng pansin ang mga kagyat na pangangailangan, pakisuap na gamitin muna ang isa sa mga paraan online para sa iyong regular or hindi kagyat na mga alalahanin. Maaari kang:

Opo. Para maprotektuhan namin kayo, ang ibang mga pasyente at ang aming mga tauhan, kailangang magsuot ng panakip sa ilong at bibig ang lahat ng papasok sa aming mga ospital, mga klinika at Vet Senter.

Narito ang dapat malaman:

 • Kung kayo ay kumpleto na sa bakuna, hinihiling namin na magsuot pa rin kayo ng panakip sa ilong at bibig kung papasok sa pasilidad. Sasabihin sa inyo ng aming tauhan kung kailan ligtas hubarin ang inyong panakip.
 • Magdala ng sariling panakip kung maaari. Kung wala naman, bibigyan namin kayo.
 • Kung nagsusuot kayo ng oksihena, hindi na kailangan ng isa pang panakip. Makikipagtulungan kami sa inyo upang kayo at ang ibang pa ay mapanatiling ligtas. Maaaring paghintayin namin kayo sa itinalagang lugar hanggang sa oras ng inyong tipan.
 • Kausapin ang inyong tagabigay-kalinga kung may alalahanin sa pagsusuot ng panakip. Makikipagtulungan sila sa inyong maibigay ang pangangalagang inyong kailangan at sumunod sa mga patnubay ng kaligatasan.

Hanapin ang numero ng telepono ng inyong tagabigay-kalinga ng VA (sa English)

Matuto nang higit pa sa website ng CDC tungkol sa pagsusuot ng mga maskara (sa English)

Ginagawa namin ang lahat upang maprotektahan kayo, mga Beterano at ang mga tauhan na malantad sa bayrus na nagdudulot ng COVID-19.

Una, sinusunod namin ang pamantayan ng VHA at CDC upang matiyak na ang pagsunod sa pisikal na distansya sa aming mga pasilidad. Ang distansya ng pisikal ay nangangahulugang hindi bababa sa 6 na talampakan ang layo (dalawang talampakan) mula sa ibang tao kapag nasa labas at iniiwasan ang masikip na lugar. Ito ang isa sa mga pinakamabisang paraan upang maiwasan ang pagkalat ng bayrus na nagdudulot ng COVID-19.

Ginagawa namin itong mga hakbang upang masiguro ang pisikal na distansiya:

 • Pag tsek-in habang ikaw ay nasa labas ng pasilidad sa pamaraan ng teksto o pagtawag sa telepono kung posible
 • Pagpapanatili ng pisikal na distansya ng Mga Beterano at mga kawani sa paraan ng paggamit ng mga mesa, Plexiglas, o iba pang bagay na makapaghiwalay sa madla
 • Pagbigay ng malaking puwang sa mga taong naghihintay sa kanilang tipanan sa loob ng pasilidad
 • Paglagay ng mga palatandaan at marka sa sahig para magbigay ng gabay sa mga pasyente at kawani sa pagpapanatili ng pisikal na distansya
 • Pag-iiba ng mga processo at pamamaraan ng paghintay sa mga serbisyo ng  pagreseta, laboratoryo, at radiology

Ginagawa rin namin ang mga karagdagang pag-iingat para sa kaligtasan: 

 • Pagsusunod sa lahat ng mga rekomendasyon ng CDC tukoy  sa paglilinis ng aming mga pasilidad
 • Pagsusuri sa lahat ng mga Beterano, tagapagbigay ng alaga, at kawani para sa mga sintomas ng COVID-19 tuwing papasok sa pasilidad ng kalusugan ng VA
 • Pagpapabatid na ang bawat tao na  papasok sa aming mga pasilidad ay dapat magsuot ng takip sa kanilang bibig at ilong. Tulad ng pisikal na pagdistansya, ang takip sa mukha ay nakakatulong  sa pag-iwas ng pagkalat ng virus kapag ang tao ay umuubo, magbahin, o nag-uusap. Basahin ang mga katanungan tungkol sa maskara para sa karagdagang impormasyon. 
  Mas alamin sa website ng CDC ang tungkol sa telang panakip sa ilong at bibig (sa English)
 • Kinakailangan na ang aming mga tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan ay gumamit ng naaangkop na kasuotan na pang-proteksiyon kapag nagbibigay ng pangangalaga. Ito ay maaring maskara sa mukha, proteksyon sa mata, guwantes, o isang gown, depende sa antas ng pagkikipag-ugnayan ng tagabigay ng tagubilin at haba ng oras ng pakikipagkita sa iyo.

Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa  aming mga hakbang sa kaligtasan, mangyaring makipag-usap sa iyong tagabigay ng alaga ng iyong kalusugan. 

Mas mangalap ng mga payo sa website ng CDC tungkol sa pag-iwas sa COVID-19 (sa English)

Mga tipan sa kalusugan

Kung kailangan mo ng pangangalaga, mangyaring huwag i-antala. Maaari kaming magbigay ng ligtas na pangangalaga upang matugunan ang inyong mga pangangailangan. Hinihikayat ka naming isaalang-alang ang isang appointment o tipanan sa telepono o video para sa mga nakagawiang pangangailangan. Kung kinansela mo o ng VA ang isang appointment o tipanan dahil sa COVID-19, maaari kang makipag-ugnay sa amin anumang oras upang mag-iskedyul muli.

Ang pinakamabilis na paraan upang mag-iskedyul ng isang appointment ay makipag-ugnay nang direkta sa iyong taga-gawad pangkalusugan sa VA. Maaari mong gawin iyon sa alinman sa 2 mga paraan:

Maaari ka ring humiling ng ibang uri ng mga appointment o tipanan—tulad ng mga appointment sa kalusugan ng kaisipan—online sa pamamagitan ng pag-gamit ng kasangkapan sa pag-gawa ng appointment sa VA.

Itakda ang kalusugang pangkaisipang tipan (sa English)

Kung ang iyong taga-gawad kalusugan ay nag-iskedyul ng isang appointment sa video telehealth

Igagawad ng iyong taga-gawad ng kalusugan ang mga tagubilin tungkol sa kung saan pupunta para sa iyong tipanan o appointment sa video. O padadalhan ka nila ng isang link para sumali sa VA Video Connect.

Gamitin ang VA Video Connect para sa teleponong tipanan sa kalusugan (sa English)

Maaari ka ring sumali sa mga tipanan sa video sa pamamagitan ng aming kasangkapan sa pag-gawa ng appointment sa VA (sa English)

Kung pupunta ka sa isang pasilidad pang- kalusugan ng VA para personal na makita sa tipanan 

Kailangan mong magsuot ng maskara na tumatakip sa iyong bibig at ilong. Kakailanganin mo ring kumpletuhin ang mg katanungan ng sintomas ng COVID-19 pagdating mo.

Kung mayroon kang nakaiskedyul na paghirang sa tagapagbigay ng pangangalaga sa komunidad

Mangyaring direktang makipag-ugnayan sa iyong tagapagbigay ng alaga ng iyong kalusugan sa komunidad (hindi VA) bago pumunta sa iyong paghirang. Ang oras ng pagserbisyo ng iyong tagapangalaga ay maaaring nag-iba ng dahil sa kasalukuyang patnubay ng CDC at lokal na kagawarang pangkalusugan.  

Kung kinansela ang iyong  paghirang sa iyong tagapagbigay ng alaga ng kalusugan sa komunidad

Pakipag-ugnay sa iyong tagapagbigay ng alaga ng kalusugan sa pagbago ng iskedyul ng iyong paghirang. Sa kasalukuyan, pinapahaba ng VA ang mga pahintulot ng mga tagapagbigay alaga ng kalusugan sa komunidad para sa iba't-ibang uri ng pangangalaga. 

Makipag-ugnay sa amin upang baguhin ang iyong tipanan (sa English)

Kung kailangan mo ng  konsultasyon

Kami ay makikipag-ugnayan sa iyo upang masuri ang iyong mga pangangailangan. Ipagpatuloy namin ang pagpapadala ng konsultasyon sa tagapangalanga ng kalusugan sa komunidad ngunit uunahin namin ang mga kagyat na pangangalaga at malubhang medikal na mga pangangailangan.

Mangyaring tandaan: Kailangan na maayroong kang aproba mula sa VA sa lahat ng iyong paghirang sa tagapagbigay ng alaga ng kalusugan sa komunidad, maliban sa mga kagyat at emerhensya na mga pangangailangan. Ang pagkuha ng konsultasyon ay magdepende sa iyong kwalipikasyon, uri ng pangalaga, at iba pang mga dahilan. Sa kasalukuyan, walang pagbabago sa mga kinakailangan at kwalipikasyon upang makakuha ng pangangalaga sa komunidad.  

Alamin dito ang kwalipikasyon para makakuha ng pangangalaga sa komunidad (sa English)

Para sa mga kadahilanang pangkaligtasan, kinansela namin ang ilang mga appointment o tipanan na dapat makita ang tao ng personal o mga pamaraang elektibo dahil sa COVID-19. Ngunit nais naming tiyakin na makukuha mo ang pangangalaga na kailangan mo sa lalong madaling panahon.

Kung hindi ka pa nakipag-ugnay sa amin upang muling itakda ang iyong appointment o pamaraang elektibo, mangyaring makipag-ugnay sa amin. Tutulungan ka naming mag-iskedyul ng isang bagong appointment. Maaaring magrekomenda ang iyong taga-gawad ng kalusugan ng isang appointment sa telepono o video para sa ilang mga pangangailangan.

Makipag-ugnay sa inyong tagapagbigay-kalinga para baguhin ang inyong tipanan (sa English) 

Magpadala ng garantisadong ligtas na mensahe sa inyong tagapagbigay-kalinga para baguhin ang takda ng inyong tipan (sa English)

Mga reseta

Mangyaring humiling na punan ang reseta ng gamot sa lalong madaling panahon, ngunit hindi lalampas sa 10 araw bago mo kailanganin ng mas maraming gamot.

Para makasiguro ipinadala namin ang iyong mga reseta sa tamang address, mangyaring siguraduhin din na mayroon kaming kasalukuyang address sa koreo na nakalista sa iyong personal na talaan ng VA.gov. Kung kailangan mo, maaari kang magpunta at mag-sign in upang baguhin ang iyong address sa online.

Suriin ang inyong tirahan sa inyong profile sa VA.gov (sa English)

Paunawa: Kung kasalukuyan na naipadala sa iyo ang iyong reseta sa pamamagitan ng koreo, magpapatuloy kang maka-tatanggap ng iyong mga kahilingan sa pag-punan ng reseta tulad ng normal.

Kailangan mong aktibong hilingin ang iyong pagpunan ng reseta sa isa sa mga paraang ito:

Para sa mga katanungan tungkol sa iyong mga reseta, magpadala ng isang ligtas o secure na mensahe sa iyong pangkat ng pangangalaga ng kalusugan sa pamamagitan ng My HealtheVet.  Maaari ka ring tawagan ang iyong lokal na sentro ng medisina ng VA.

Magpadala ng ligtas na mensahe upang tanungin ang inyong pangkat ng pangangalaga ng kalusugan tungkol sa inyong mga reseta (sa English)

Maaari kang humiling ng isang panibagong reseta sa isa sa mga paraang ito:

Kung ang iyong panibagong reseta ay nangangailangan ng isang pagsusuri sa sarili

Kung kailangan mag-panibago ang isang reseta para sa isang gamot na nangangailangan muna ng isang pansariling pagsusuri, pansamantalang nai-update namin ang aming patakaran upang payagan ang ganitong uri ng pagsusuri sa pamamagitan ng tipanan o appointment sa telehealth (telepono o video).

Upang humiling ng isang tipanan sa telehealth para sa isang pag-renew o panibago ng reseta, magpadala ng isang ligtas o secure na mensahe sa iyong taga-gawad kalusugan.

Magpadala ng ligtas na mensahe sa inyong tagapagbigay-kalinga sa VA upang humiling ng tipanan telepono para sa kalusugan (sa English)

Mga kabahaging-bayad at pagiging karapat-dapat sa pangangalaga sa kalusugan ng VA

Hindi po. Kinakansela at isinasauli namin ang mga kabahaging-bayad para sa mga sumusunod na benepisyo:

 • Lahat ng medikal na pangangalagang natanggap mula sa VA sa pagitan nang ika-6 ng Abril, 2020 at ika-30 ng Setyembre, 2021
 • Lahat ng mga resetang gamot na natanggap mula sa VA sa pagitan nang ika-6 ng Abril, 2020 at ika-30 ng Setyembre, 2021

Nawa’y makatulong ito sa mga Beterano at kanilang mga pamilya sa kasalukuyang panahon ng paghamon.

Kung kayo ay isang Beterano na tumatanggap ng pag-aaruga mula sa VA, narito ang mga kahulugan nito para inyo:

 • Kung nakatanggap ka ng bayarin na may mga kabahaging-bayad para sa mga serbisyo o gamot na natanggap noong ika-6 ng Abril, 2020 o mga sumunod na petsa, aalisin namin ang mga kabahaging-bayad na ito sa inyong account. Hindi ninyo kailangang bayaran ang mga kabahaging-bayad na ito.
 • Kung nabayaran na ninyo ang kahit anong kabahaging-bayad para sa mga serbisyo o gamot na natanggap noong ika-6 ng Abril, 2020 o mga sumunod na petsa, ipadadala namin sa inyo ang inyong ibinayad.
 • Kung mayroon kayong mga kabahaging-bayad para sa mga serbisyo o gamot na natanggap bago ang petsang ika-6 ng Abril, 2020 na hindi pa bayad, hindi ninyo kailangang bayaran o hindi namin inaasahan ang pagbabayad sa inyong account hanggang ika-1 ng Oktubre, 2021. Hindi namin papatawan ng kahit anong interes o multa ang inyong account. At hindi rin kami gagawa ng kahit anong hakbang para sa koleksiyon ng mga partikular na kabahaging-bayad. Maaari rin naman kayong kusang magbayad sa panahong ito kung nais ninyo. Subalit, hindi ninyo kailangan o hindi namin inaasahan ang mga bayad hanggang ika-1 ng Oktubre, 2021.
  Alamin kung paano bayaran ang inyong kabahaging-bayad para sa VA (sa English)

Wala kaming kahit na anong kailangan mula sa inyo sa ngayon, para iproseso na maisauli ang inyong ibinayad. Mangyaring malimit na tingnan ang pahina para sa mga balita kung kailan aasahan ang simulang pagsasauli ng mga ibinayad. Hinihiling namin ang inyong pang-unawa habang isinasaayos ang mga bayarin at pinoproseso ang mga pagsasauli ng mga ibinayad. 

Ang kwalipikasyon sa pagkuha ng pangangalaga ng kalusugan sa VA ay batay sa iba't-ibang dahilan, tulad ng serbisyong pangmilitar, kalagayan sa pagtitiwalag, at kung mayroon kang kapansanan na konektado sa iyong serbisyo.  

Kung nawalan ka ng trabaho o nabawasan ang iyong kita, ang iyong katayuan sa kwalipikasyon ay maaaring maparagdagan batay sa iyong kita. Ibig sabihin, ang iyong aplikasyon para makatanggap ng alaga sa kalusugan ng VA ay inilagay sa prayoridad, at malamang na makakakuha ka ng benepisyo, at makakaapekto kung magkano (kung maayroon man) ang iyong ibabayad sa iyong pag-aalaga. 

Alamin ang mga kwalipikasyon sa pangangalaga ng kalusugan sa VA (sa English)

Alamin kung paano mag-apply para sa pangangalagang pangkalusugan ng VA (sa English)

Kung hindi ka kwalipikado sa pangangalaga ng kalusugan sa VA, maaari pa rin na ikaw ay makakuha ng pangangalaga.

Tumawag sa amin sa 800-827-1000 para malaman mo kung ano ang mga pagpipilian sa pagbigay ng iyong pangangalaga. Narito kami mula Lunes hanggang Biyernes, 8:00 a.m. hanggang 9:00 p.m. ET.

Oo. Kung ikaw ay nahihirapan ng dahil sa mga paghamon ng buhay tulad ng pagkawalan ng trabaho, biglang pagbaba ng sweldo, o pagtaas ng mga personal na gastos para sa pangangalaga ng kalusugan sa iyong pamilya, maaari kaming makakatulong sa iyo. Pwede kang maghiling ng pampinansyal na tulong para mapamahalaan sa kasalukuyan ang bahagi ng pagbayad sa iyong utang, o maghiling ka ng eksempsyon sa pagbayad sa iyong co-pay sa hinaharap. 

Alamin ang ibang impormasyon tungkol sa paghiling ng pampinansyal na tulong dahil sa kahirapan sa pananalapi (sa English)

Panoorin ang bidyo tungkol sa mga maaaring gawin sa kahirapang pinansiyal (YouTube) (sa English)

Maaari ka ring tumawag sa aming Health Resource Center sa 866-400-1238 upang makipag-usap tungkol sa ibang mga pamamaraan. 

Mga pagbabayad sa benepisyo, paghahabol, pagsusulit sa paghahabol, at iba pang mga serbisyo

Kasalukuyang mga benepisyo at bayad

Hindi. Kasalukuyan naming pinoproseso ang lahat ng mga pagbabayad ng benepisyo bilang normal. Kasama rito ang mga pagbabayad para sa kapansanan, pensiyon, pagbabayad sa edukasyon sa iyong paaralan, at higit pa.

Tingnan ang iyong mga pagbabayad ng benepisyo ng VA online (sa English)

Hindi. Hindi namin bibilangin ang perang matatanggap bilang bahagi ng inyong kita sa COVID-19 stimulus package sa kabayaran sa kapansanan sa VA, indibidwal na kawalan ng trabaho (TDIU), pensiyon ng VA, o mga benepisyaryo ng Dependency and Indemnity Comprehensive (DIC). Nangangahulugan na mananatiling pareho pa rin ng dati sa pagbabayad. Walang pagbabago. 

Nakasalalay ito sa mga aksyon ng iyong paaralan, at sa iyong pagdalo o attendance. Mangyaring tiyaking mayroon kaming kasalukuyang email address sa file. Maaari lamang kaming magpadala ng ilang impormasyon sa elektronikong paraan, at ang ilang mga paaralan ay lumipat lamang sa elektronikong komunikasyon sa mga panahon na ito.

Maaari i-update ang iyong email sa online sa pamamagitan ng aming tool na "Magtanong ng isang katanungan."

Pumunta sa aming tool na “Magtanong” upang magpabago ang inyong email address (sa English)

Maaring tumawag sa Education Call Center na walang bayad sa 888-442-4551, Lunes hanggang Biyernes, 8:00 a.m. hanggang 7:00 p.m. ET.

Kung ang iyong paaralan ay nagbago sa mga klase sa online

Kung kasalukuyan kang nakakatanggap ng mga benepisyo ng GI Bill, awtomatikong magpapatuloy ang mga pagbabayad. Wala kang dapat gawin. Patuloy kang makakatanggap ng parehong buwanang allowance sa pabahay na natanggap mo para sa pagsasanay sa residente hanggang Disyembre 21, 2021, o hanggang sa ipagpatuloy ng iyong paaralan ang normal na operasyon.

Kami ay nakikipag-ugnayan sa mga paaralan upang matiyak na tumpak na sertipikado ang pagproseso ang mga pagpapatala.

Kung pansamantalang magsara ang iyong paaralan

Patuloy kaming magbabayad ng iyong mga benepisyo sa pagtatapos ng mga tuntunin o 28 araw, alinman ang mas maaga.

Kung ang iyong paaralan ay nasa sesyon, ngunit hindi ka maaaring dumalo dahil sa COVID-19

Maaari naming bayaran hanggang sa iyong huling petsa ng pagdalo, ngunit hindi sa pagtatapos ng term. Maaari itong magresulta sa mga utang at labis na pagbabayad. Kung nangyari ito, maaari kang magsumite ng isang waiver request. 

Alamin kung paano magpasa ng kahilingang pagpaubaya (sa English)

Matuto nang higit pa tungkol sa kung paano makakaapekto ang COVID-19 sa inyong mga benepisyo sa edukasyon (sa English)

Matuto nang higit pa tungkol sa elektronikong komunikasyon (sa English)

Para sa pagsasanay at pag-aaral sa trabaho

Kung ang iyong pasilidad sa pagsasanay ay:

 • Magpalit sa online na pamaraan ng pagsasanay, patuloy na ikaw ay makakuha ng regular na pambayad buwan-buwan sa iyong pabahay.
 • Nananatiling bukas, ngunit huminto ka sa pagsasanay dahil sa furlough, sakit, o iba pang mga dahilan,  patuloy na ikaw ay makakuha ng regular na bayad hanggang sa huling araw ng iyong pagsasanay.
 • Pansamantalang magsasara, ikaw ay patuloy na makatanggap ng bayad hanggang sa wakas ng programa o 28 na araw, alinman ang mas mauna.

Alamin ang ibang impormasyon kung paano maaaring makaapekto ang COVID-19 sa iyong mga benepisyo sa edukasyon (sa English)

Matuto nang higit pa tungkol sa elektronikong komunikasyon para sa programa ng GI Bill (sa English)

Maaaring karapat-dapat ka sa Veteran Rapid Retraining Assistance Program (VRRAP). Nag-aalok ang VRRAP ng edukasyon at pagsasanay sa mga trabahong mataas ang pangangailangan sa mga Beterano na walang trabaho sanhi ng pandemya ng COVID-19.

Alamin kung karapat-dapat ka and at kung paano mag-apply para sa VRRAP (sa English)

Mga paghahabol at aplikasyon

Oo. Pansamantalang isinara namin ang lahat ng aming 56 mga tanggapan ng rehiyon para sa mga pagdalaw na personal dahil sa COVID-19. Sa oras na ito, ang ilang mga tanggapan ay muling nagbukas na may limitadong oras at serbisyo. Ang mga tanggapan na ito ay maaaring i-screening ang mga bisita para sa mga sintomas ng COVID-19. Kinakailangan namin ang lahat na pumapasok sa isang pasilidad ng VA na magsuot ng maskara na tumatakip sa kanilang bibig at ilong.

Para sa iyong kaligtasan at kaginhawaan, patuloy kaming nag-aalok ng tulong sa online at sa telepono. Mangyaring tawagan muna upang kumpirmahin ang mga serbisyo o magtanong tungkol sa pagkuha ng tulong sa pamamagitan ng telepono o video.
Maghanap ng isang tanggapan ng rehiyon ng VA (sa English)

Upang mag-habla ng isang paghahabol para sa mga benepisyo ng VA:

Maaari ka pa ring mag-habla ng isang paghahabol sa online, sa pamamagitan ng koreo, o sa tulong ng isang bihasang propesyonal. At masasagot pa rin namin ang iyong mga katanungan sa pamamagitan ng telepono at sa pamamagitan ng aming kagamitan sa serbisyo sa mga online na customer. Patuloy din kaming sumusuporta sa mga serbisyong tulad ng pang-edukasyon na pagpapayo, pagkolekta ng impormasyon para sa mga fiduciary claim, at espesyal na umaangkop na tulong sa pabahay sa pamamagitan ng telepono o mga naaprubahang kagamitan sa pagkumperensya sa video.

Upang makakuha ng tulong sa mga benepisyo sa edukasyon:

Tumawag sa 888-442-4551 na walang bayad. Narito kami mula Lunes hanggang Biyernes, 8:00 a.m. hanggang 7:00 p.m. ET. Kung mayroon kang pagkawala ng pandinig, tawagan ang TTY: 711.

Upang makakuha ng tulong sa iba pang mga benepisyo:

Tumawag sa 800-827-1000 na walang bayad. Narito kami mula Lunes hanggang Biyernes, 8:00 a.m. hanggang 9:00 p.m. ET. Kung mayroon kang pagkawala ng pandinig, tawagan ang TTY: 711.

Upang suriin ang katayuan ng inyong apela:

Gamitin ang aming tool na online claim status (sa English)

Upang manatiling updatedsa  mga pagsasara o pagkagambala sa serbisyo:

VBA Facebook
VBA Twitter: @VAVetBenefits

Sa kasalukuyan, kami ay nagbibigay ng palugit sa mga kahilingan at apela na gawaing papel sa pagkakaloob ng mabuting dahilan kung:

 • Ikaw o ang iyong pinahintulutang kinatawan ay humiling ng palugit dahil sa COVID-19 pandemya, at
 • Ang hangganan ng iyong kahilingan o apela ay lilipas sa araw o pagkatapos ng Marso 1, 2020

Para sa paghiling ng palugit sa pagsalansan ng apela o kahilingan  

Dagdagan ng tala sa iyong naantalang aplikasyon na ikaw ay hihiling ng eksempsyon sa napapanahong pagsalansan dahil sa COVID-19.   

Kung ikaw ay nakapagsalansan sa iyong kahilingan at kinakailangan mo ng karagdagang oras para magpadala ng ebidensya o ibang dokumento 

Ipagpatuloy ang pagpapadala ng iyong kahilingan para sa eksempsyon dahil sa COVID-19 sa paraan ng pagsulat o pagtawag sa telepono sa numerong 800-827-1000.

Mangyaring ipaalam sa amin kung magkanong karagdagang oras ang iyong kinakailangan. Wala kaming gawing pangwakas na aksyon sa iyong kahilingan hangga't lahat na karagdagang ebidensya or dokumento ay iyong mapadala, o ang takdaan ng iyong kahilingan o apela ay lilipas na.  

Kung kinakailangan mong magpirma ng mga papeles

Hindi kami nangangailangan ng pisikal na lagda o pirma ng pluma sa mga aplikasyon ng iyong kahilingan or ibang dokumento, basta't ang iyong impormasyon at lagda ay walang mga iregularidad.

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tawagan mo kami sa telepono sa numero 800-827-1000. Andito kami mula Lunes hanggang Biyernes, 8:00 a.m. hanggang 9:00 p.m. ET.

Oo. Alam po namin na dahil sa COVID-19 pandemya, mayroong mga Beterano na nagkakaroon ng mga paghamon sa kanilang pananalapi o sa pagbisita sa kanilang tagapagbigay alaga ng kalusugan para makuha ang kanilang tala ng medikal.

Upang matulungan ang mga Beterano na nangangailangan ng karagdagang panahon sa pagpadala ng kanilang aplikasyon pagkaraan ng kanilang paghiwalay sa serbisyo, ipinatagal namin ang panahon sa applikasyon ng VGLI.

Kung ikaw ay mag-apply sa VGLI sa pagitan ng Hunyo 11, 2020, at Disyembre 11, 2021, maaari kang:

 • Mag-apply na hindi nangangailangan ang pagsusuri sa kalusugan bilang patunay na ikaw ay nasa mabuting kalusugan, hanggang sa 330 na araw sa paglipas ng iyong paghiwalay sa serbisyo. Ang panahon na ito ay may karagdagang 90 na araw sa orihinal na pamantayan na 240 na araw. 
 • Mag-apply na mayroong pagsusuri sa kalusugan bilang patunay na ikaw ay nasa mabuting kalusugan, hanggang isang taon at 210 na araw sa paglipas ng iyong paghiwalay sa serbisyo. Ang panahon na ito ay may karagdagang 90 na araw sa orihinal na pamantayan na isang taon at 120 na araw.

Alamin kung ikaw ay angkop na mag-apply at kung papaano mag-apply para sa VGLI (sa English)

Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa VGLI, mangyaring tawagan kami sa 800-419-1473. Kung mayroon kang  problema sa pandinig, tawagan ang TTY: 711.

Oo. Matapos ang pansamantalang  pagbabago dahil sa COVID-19, nagsimula na ulit kaming gumawa ng mga in-person o personal na pagsusulit sa maraming mga lokasyon. Ang aming mga nakakontratang tagabigay ng pagsusulit ay magsasagawa ng lahat ng in-person o personal na pagsusuri.

Suriin ang mga lokasyon kung saan kasalukuyang nag-aalok ng mga in-person na pagsusulit (sa English)

Kami ay nagbibigay pa rin ng telehealth exams o pagsusuri sa pamamagitan ng telepono o video. At gumagawa kami ng mas maraming pagsusuri ng mga rekord gamit ang mga katanggap-tanggap na Mga Klinikal na Katibayan o Acceptable Clinical Evidence (ACE) na pagsusulit. Nangangahulugan ito na susuriin namin ang ga mayroon nang mga rekord ng medikal. Kami ay makikipag-ugnayan sa inyo para sa karagdagang impormasyon kung kinakailangan, sa halip na mangangailangan ng isang personal o pagsusulit sa telehealth.

Kung ang iyong claims ay nangangailangan ng isang personal/ in-person check-up na pagsusuri at hindi namin maisasagawa nang personal

Mangyaring tiyakin na mayroon kami ng inyong kasalukuyang adress, numero ng telepono, at email address.

I-update ang iyong impormasyon online (sa English)

Ang aming nakakontaratang medical examiner ay makikipag-ugnayan sa inyo upang muling magtakda ng iskedyul ng personal na pagsusuri o in-person check-up para sa susunod depende sa availability sa iyong lugar. Hindi mo na kailangang gumawa ng anupamang hakbang sa panahon na ito.

Pansamantalang isinara namin ang aming mga panrehiyong tanggapan at tumigil para in-person check-up dahil sa COVID-19. Sa panahon na ito, ang ilang mga tanggapan ay muling nagbukas na may limitadong oras at serbisyo. Ang mga tanggapan na ito ay magsusuri ng mga bisita para sa mga sintomas ng COVID-19. Kinakailangan namin ang lahat na pumapasok sa pasilidad ng VA na magsuot ng mask o panakip sa kanilang bibig at ilong.

Para sa inyong kaligtasan at kaginhawaan, patuloy kaming nag-aalok ng tulong sa online at sa telepono. Mangyaring tumawag muna sa VA upang kumpirmahin ang mga serbisyo o magtanong tungkol sa pagkuha ng tulong sa pamamagitan ng telepono o video.

Paghanap ng tanggapan ng VA sa inyong rehiyon (sa English)

Pagkuha ng tulong sa online o sa pamamagitan ng telepono:

Gumagamit kami ng mga serbisyong virtual para sa appointments at sa mga aktibidad nakakapagbigay benepisyo sa pamamagitan ng telepono, online o kaya video gamit ang VA Video Connect o iba pang aprubadong paraan sa pagpupulong. Kapag naka-iskedyul na ang iyong appointment, makakatanggap ka ng VA Video Connect link.

Humingi ng VA Video Connect para sa mga virtual na tipanan (sa English)

Makikipagtulungan kami sa iyo upang baguhin ang inyong in-person check-up o personal appointment sa ivirtual na appointment sa mga benepisyo at serbisyo tulad ng:

 • Pagiging handa ng Beterano at Pagtatrabaho (VR&E)

 • Kabanata 36 pang-edukasyon at pagpapayo sa Career o Karera

 • Mga tagapag-ugnay ng serbisyo sa militar

 • Mga pautang sa bahay: Nakikipagtulungan kami sa mga lender o nagpapahiram at appraiser o tagasuri upang mag-alok ng mga pansamantalang opsyon upang ipagpatuloy ang pagproseso at pagsasara ng mga pautang. Maaari kang magpatuloy na makipag-ugnayan sa inyong lender o nagpapahiram upang sundin ang mga batas ng estado at lokal para sa pag-notaryo ng mga dokumento. At maaari kang magtalaga ng abugado (Power of Attorney) upang pumirma ng mga dokumento sa iyong ngalan.

 • Espesyal na Inangkop na mga gawad sa Pabahay: Maaaring matulungan ka ng aming tauhan na makumpleto ang proseso ng aplikasyon (Grant application) sa pamamagitan ng telepono, video, at email.

 • Katiwala mga paghahabol: Maaari kaming magsagawa ng pagsusuri patlang sa pamamagitan ng telepono. Sa mga kasong hindi naaangkop ang  pagsusulit sa telepono, maaari kaming magsagawa ng pagsusulit sa pamamagitan ng VA Video Connect. Ang aming mga tauhan ay makikipag-ugnay sa inyo upang mag-set up ng telephone o video exam.

 • Transisyonal na tulong: Maaaring sundan ang VA Transition and Assistance Program (TAP) na kurikulum at iba pang modyul sa pag-aaral sa online. Gamitin ang inyong Common Access Card (CAC) para makapasok sa kurso (number TGPS-US006) sa pamamagitan ng webiste na Department of Defense’s (DoD) Joint Knowledge Online. Gamitin ang Common Access Card- (CAC-) upang makapunta sa kurso (numero na TGPS-US006) sa pamamagitan ng Kagawaran ng Joint Knowledge Online.

  Pumunta sa website ng DoD’s Joint Knowledge Online (sa English)

  Maaari mo rin siyasatin sa online ang mga benepisyo at serbisyo ng VA. Para sa karagdagang tulong sa telepono, itanong sa inyong tagapamahala ng DOD TAP na iugnay kayo sa isang benepisyong tagapayo ng VA.

  Siyasatin sa online ang mga benepisyo at serbisyo ng VA (sa English)

Mangyaring makipagtulungan sa iyong kinatawan ng VA para i-reschedule ang inyong mga tipanan. Sa inyong mga katanungan, tawagan ang numerong 800-827-1000. Narito kami mula Lunes hanggang Biyernes, 8:00 a.m. hanggang 9:00 p.m. ET.

Ang lupon ng apela para sa mga Beterano ay mag-aalok sa iyo ng prayoridad na pagsusuri upang mailipat ang iyong apela sa harap ng linya. Ito ay tinatawag na "Advanced sa Board of Veterans Appeals Docket" (o AOD).

Alamin kung paano mag-file para sa AOD at mga kinakailangang dokumento (sa English)

Suriin ang iyong kahilingan sa VA o katayuan sa apela online (sa English)

Utang, copay, apela, at iba pang mga alalahanin sa pananalapi

Benepisyo at mga utang na kabahaging bayad

Hindi po. Kinakansela at isinasauli namin ang mga kabahaging-bayad para sa mga sumusunod na benepisyo:

 • Lahat ng medikal na pangangalagang natanggap mula sa VA sa pagitan nang ika-6 ng Abril, 2020 at ika-30 ng Setyembre, 2021
 • Lahat ng mga resetang gamot na natanggap mula sa VA sa pagitan nang ika-6 ng Abril, 2020 at ika-30 ng Setyembre, 2021

Nawa’y makatulong ito sa mga Beterano at kanilang mga pamilya sa kasalukuyang panahon ng paghamon.

Kung kayo ay isang Beterano na tumatanggap ng pag-aaruga mula sa VA, narito ang mga kahulugan nito para inyo:

 • Kung nakatanggap ka ng bayarin na may mga kabahaging-bayad para sa mga serbisyo o gamot na natanggap noong ika-6 ng Abril, 2020 o mga sumunod na petsa, aalisin namin ang mga kabahaging-bayad na ito sa inyong account. Hindi ninyo kailangang bayaran ang mga kabahaging-bayad na ito.
 • Kung nabayaran na ninyo ang kahit anong kabahaging-bayad para sa mga serbisyo o gamot na natanggap noong ika-6 ng Abril, 2020 o mga sumunod na petsa, ipadadala namin sa inyo ang inyong ibinayad.
 • Kung mayroon kayong mga kabahaging-bayad para sa mga serbisyo o gamot na natanggap bago ang petsang ika-6 ng Abril, 2020 na hindi pa bayad, hindi ninyo kailangang bayaran o hindi namin inaasahan ang pagbabayad sa inyong account hanggang ika-1 ng Oktubre, 2021. Hindi namin papatawan ng kahit anong interes o multa ang inyong account. At hindi rin kami gagawa ng kahit anong hakbang para sa koleksiyon ng mga partikular na kabahaging-bayad. Maaari rin naman kayong kusang magbayad sa panahong ito kung nais ninyo. Subalit, hindi ninyo kailangan o hindi namin inaasahan ang mga bayad hanggang ika-1 ng Oktubre, 2021.
  Alamin kung paano bayaran ang inyong kabahaging-bayad para sa VA (sa English)

Wala kaming kahit na anong kailangan mula sa inyo sa ngayon, para iproseso na maisauli ang inyong ibinayad. Mangyaring malimit na tingnan ang pahina para sa mga balita kung kailan aasahan ang simulang pagsasauli ng mga ibinayad. Hinihiling namin ang inyong pang-unawa habang isinasaayos ang mga bayarin at pinoproseso ang mga pagsasauli ng mga ibinayad. 

Tigil muna ang pangongolekta ng mga bagong utang na nalikha mula ika-1 ng Abril, 2020.

Kung nakakaranas ka ng paghihirap sa pananalapi dahil sa direkta o hindi direkta na may kaugnayan sa COVID-19, tawagan kaagad ang iyong tagapaglingkod sa pautang upang humiling ng plano sa pagpapahintulot sa mortgage o isang plano sa pagbabayad ng utang sa pabahay sa panahon ng COVID. Ang iyong tagapaglingkod sa pautang ay ang kumpanya na nangongolekta ng bayad sa pautang sa pabahay o utang sa bahay sa VA pautangsa bahay.

Ang pagpapasensya sa mortgage ay programa ng VA na pinahihintulutang bawasan ang halaga ng buwanang pagbayad sa utang sa pabahay o pansamantalang ihinto ang pagbayad sa limitadong panahon. Pinagpapaliban din ang “Late fee” at iba pang parusa sa hindi pagbayad sa tamang oras o panahon. Sa ilalim ng kamakailang batas, maaari kang humiling o umapela ng hanggang sa 12 buwan na panahon sa para a VA direkta o VA pautang utang sa bahay.

Paunawa: Ang “Mortgage Forbearance” ay hindi ibig sabihin na mababawasan ang iyong utang sa pabahay o patatawarin ang buong utang sa pabahay. Kinakailangan na makipagtulungan sa inyong tagapaglingkod sa pautang sa mga huling buwan ng “Mortgage Forbearance” upang makapagplano ng panibago sa pautang sa bahay.  

Kung mayroon kang pautang sa bahay na sinusuportahan ng VA

Tumawag sa 877-827-3702 upang makipag-usap sa isang kinatawan ng pautang sa bahay ng VA upang humiling ng isang “Mortgage Forbearance plan” o iba pang tulong. Narito kami mula Lunes hanggang Biyernes, 8:00 a.m. hanggang 6:00 p.m. ET.

Kung mayroon kang isang Native American Direct Loan  (NADL)

Ang iyong tagapaglingkod sa pautang ay ang BSI Financial Services. Upang humiling ng isang plano sa pagtitiis o “Mortgage Forbearance Plan,” makipag-ugnayan sa  koponan ng BSI na nagpapaubaya ng resolusyon sa pumalyang pautang sa 800-327-7861 o customercare@bsifinancial.com

Maaari ka ring tumawag sa 877-827-3702 upang makipag-usap sa isang kinatawan ng VA home loan tungkol sa iba pang mga paraan na maaari ka naming matulungan.

Makuha ng impormasyon upang matulungan kayong maiwasan ang foreclosure ay makikita sa website (sa English)

Makakakuha ng karagdagang tulong mula sa Consumer Financial Protection Bureau (CFPB):

Oo. Kung ikaw ay nahihirapan ng dahil sa mga paghamon ng buhay tulad ng pagkawalan ng trabaho, biglang pagbaba ng sweldo, o pagtaas ng mga personal na gastos para sa pangangalaga ng kalusugan sa iyong pamilya, maaari kaming makakatulong sa iyo. Pwede kang maghiling ng pampinansyal na tulong para mapamahalaan sa kasalukuyan ang bahagi ng pagbayad sa iyong utang, o maghiling ka ng eksempsyon sa pagbayad sa iyong co-pay sa hinaharap. 

Alamin ang ibang impormasyon tungkol sa paghiling ng pampinansyal na tulong dahil sa kahirapan sa pananalapi (sa English)

Panoorin ang video tungkol sa mga paraan ng pagmamahala ng dahil sa paghihirap sa pananalapi (YouTube) (sa English)

Maaari ka ring tumawag sa aming Health Resource Center sa 866-400-1238 upang makipag-usap tungkol sa ibang mga pamamaraan. 

Ibang pang mga alalahanin sa pananalapi

Ang kwalipikasyon sa pagkuha ng pangangalaga ng kalusugan sa VA ay batay sa iba't-ibang dahilan, tulad ng serbisyong pangmilitar, kalagayan sa pagtitiwalag, at kung mayroon kang kapansanan na konektado sa iyong serbisyo.  

Kung nawalan ka ng trabaho o nabawasan ang iyong kita, ang iyong katayuan sa kwalipikasyon ay maaaring maparagdagan batay sa iyong kita. Ibig sabihin, ang iyong aplikasyon para makatanggap ng alaga sa kalusugan ng VA ay inilagay sa prayoridad, at malamang na makakakuha ka ng benepisyo, at makakaapekto kung magkano (kung maayroon man) ang iyong ibabayad sa iyong pag-aalaga. 

Alamin ang mga kwalipikasyon sa pangangalaga ng kalusugan sa VA (sa English)

Alamin kung paano mag-apply para sa pangangalagang pangkalusugan ng VA (sa English)

Kung hindi ka kwalipikado sa pangangalaga ng kalusugan sa VA, maaari pa rin na ikaw ay makakuha ng pangangalaga.

Tumawag sa amin sa 800-827-1000 para malaman mo kung ano ang mga pagpipilian sa pagbigay ng iyong pangangalaga. Narito kami mula Lunes hanggang Biyernes, 8:00 a.m. hanggang 9:00 p.m. ET.

Ang lupon ng apela para sa mga Beterano ay mag-aalok sa iyo ng prayoridad na pagsusuri upang mailipat ang iyong apela sa harap ng linya. Ito ay tinatawag na "Advanced sa Board of Veterans Appeals Docket" (o AOD).

Alamin kung paano mag-file para sa AOD at mga kinakailangang dokumento (sa English)

Suriin ang iyong kahilingan sa VA o katayuan sa apela online (sa English)

Kami ay nag-aalok ng iba't-ibang programa at serbisyo na makakatulong sa iyo, tulad ng libreng pangangalaga ng iyong kalusugan, at sa ilang mga kaso, libreng pangangalaga ng ipin. Maaari din kaming makakatulong sa iyo sa pakikipag-ugnayan sa mga mapagkukunan sa iyong komunidad, tulad ng tirahan at kapisanan or samahan ng pananampalantaya.

Hanapin ang suporta na iyong kinakailangan:

Ang pandemiyang coronavirus ay nagdadala ng bagong paraan ng pandaraya, kabilang sa stimulus na tseke, paggamit online, mga pangako ng bagong paggamot, at donasyon sa kawanggawa.

Sa kasalukuyan, maaari mong gawin ang mga hakbang na ito upang maprotektahan ang iyong pagkakakilanlan at pananalapi:

Oo. Kung tumatanggap kayo ng mga benepisyong pangmay-kapansanan ng pensyon mula sa VA, awtomatiko ninyong makukuha ang inyong ikatlong stimulus check.  Ang tseke ay tinatawag ding kabayaran sa epekto ng ekonomiya (economic impact payment). Ipapadala ng Internal Revenu Service (IRS) ang inyong tseke kahit na hindi kayo nagfa-file ng mga tax return. Wala na kayong kailangang gawin. 

Kung may naka-set up kayong direktang pagdedeposito sa IRS, maaari ninyong matanggap ang kabayaran sa inyo nang kasing aga ng Marso 12, 2021. Maaaring mas magtagal ang mga tsekeng ipapadala sa koreo. 

Kung hindi ninyo natanggap ang inyong una o ikalawang stimulus check, o kung hindi ninyo natanggap ang buong halaga, maaari pa rin kayong maging kwalipikadong makatanggap ng kabayaran sa 2021.

Matuto nang higit pa sa website ng IRS ang tungkol sa tulong-pinansiyal para sa pasanin sa pananalapi ng gobyerno (sa English)

Paunawa: Gamitin lamang ang IRS.gov upang makakuha ng impormasyon tungkol sa inyong stimulus check. Mag-ingat sa mga iskam o manloloko. Maliban kung hiniling mo sa IRS na makipag-ugnay sa iyo, hindi sila hihingi ng personal o pampinansyal na impormasyon sa pamamagitan ng telepono, email, o text. Hindi ka rin nila hihilingin na magbukas ng isang kalakip o bisitahin ang isang link sa website.

Hindi. Hindi namin bibilangin ang perang matatanggap bilang bahagi ng inyong kita sa COVID-19 stimulus package sa kabayaran sa kapansanan sa VA, indibidwal na kawalan ng trabaho (TDIU), pensiyon ng VA, o mga benepisyaryo ng Dependency and Indemnity Comprehensive (DIC). Nangangahulugan na mananatiling pareho pa rin ng dati sa pagbabayad. Walang pagbabago. 

Katayuan ng mga pambansang sementeryo at libingan ng VA

Oo. Ang mga nasyonal na sementeryo ng VA ay mananatiling bukas ngunit, para sa kaligtasan ng mga empleyado at bisita, hinihiling namin sa mga bisita na sundin ang patakaran hinggil sa pisikal na distansya at mga paghihigpit sa paglalakbay batay sa mga alituntunin ng CDC at lokal na departamento ng kalusugan.

Ang ilang mga lugar ng sementeryo ay maaaring sarado sa publiko. Makipag-ugnayan sa sementeryo para sa karagdagang impormasyon.

Ang impormasyon sa kasalukuyang operasyon ng bawat sementeryo (sa English)

Oo. Upang mag-iskedyul ng isang libing o burol, makipag-ugnayan sa Opisina ng National Cemetery sa  800-535-1117. Ang mga nasyonal na sementeryo ng VA ay mananatiling bukas para sa mga Beterano at kanilang mga dependents.

Dapat sundin ng mga kapamilya ang lahat ng mga patakaran para sa kaligtasan ng COVID-19 katulad ng limistasyon sa bilang ng mga dadalo, pagsusuot ng mask, at pisikal na distansya. 
Sa karagdagang impormasyon ukol sa kaligtasan ng sementeryo (sa English)

Kung nais mong kanselahin o ipagpaliban ang isang libing na naka-iskedyul na, mangyaring direktang makipag-ugnay sa sementeryo upang kanselahin ang serbisyo at itakda ito sa ibang araw.

Oo. Kami ay nagpapaubaya ng dasal/ritual sa burol at memorial para sa karamihan ng mga sementeryo ng VA. Nakikipag-ugnayan ang VA sa mga pamilya na hindi nakapag ayos ng serbisyo dahil sa pandemya. Ang mga parangal sa militar (military honors) ay nakadepende sa mga lokal.

Dapat sundin ng mga pamilya ang lahat ng mga patakaran para sa kaligtasan ng COVID-19 para sa limitasyon sa bilang ng mga dadalo sa serbisyo, pag aayos ng mga bulaklak, pagsusuot ng mask, at distansyang pisikal. 

Matuto nang higit pa tungkol sa mga kinakailangan sa kaligtasan ng sementeryo ng VA (sa English)

Ang mga kundisyon at paghihigpit sa mga lokal na sementeryo ay maaaring magbago ayon sa mga alituntunin at utos ng estado, lokal, at pederal. Makipag-ugnay sa inyong lokal na sementeryo para sa mas detalyadong impormasyon.

Kumuha ng mga impormasyon o update ukol sa operasyon ng bawat  pambansang sementery ng VA (sa English)

Hanapin ang iyong lokal na sementeryo ng VA (sa English)

Last updated: